Механізм правового регулювання забезпечення виконання податкового обов’язку

Автор(и)

  • С. Греца Доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», докторка юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9174-7454
  • Я. Греца Професор кафедри господарського права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7643-3502

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.43

Ключові слова:

податок, податковий обов’язок, правовий механізм, правове регулювання, правовідносини, правові засоби

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблем правового регулювання забезпечення виконання податкового обов’язку. Розкрито загальнотеоретичний зміст понять «регулювання» та «правове регулювання». Наголошено, що податкові відносини потребують правового впливу з боку держави, потребують нормативного закріплення і регулювання. З огляду на конституційні приписи, які визначають виключну компетенцію парламенту по встановленню податків і зборів, правове регулювання податкових відносин закріплюється на рівні закону. Вказано на те, що сукупність правових засобів регулювання податкових відносин повинно утворювати цілісну систему, яка передбачає існування відповідного правового механізму. Визначено зміст механізму правового регулювання суспільних відносин та виокремлено особливості податкового механізму. Обумовлено, що не зважаючи на те, що механізм регулювання податкових відносин діє в рамках загального фінансово-правового механізму, разом з тим він характеризується специфікою предмету правового регулювання у податковому праві. Підтримано думку про те, що податковий обов’язок є юридичною основою механізму сплати податків і зборів, однак зауважується, що обов’язковий характер сплати податків недоцільно ототожнювати виключно з державним примусом, адже значна частина платників виконує свій обов’язок по сплаті податків добровільно і свідомо, без застосування заходів державного примусу. Висвітлено напрацювання науковців, які визначають стадії правового регулювання податкових відносин, надано їм критичну оцінку. Наведено доводи про те, що недосконале правове регулювання є одним із факторів, що зумовлюють порушення державних інтересів і невиконання обов’язків щодо сплати податків. Зроблено висновок, що недосконале правове регулювання суттєво ускладнює забезпечення виконання податкового обов’язку, створює перешкоди як для добровільного його виконання платниками податків, так само знижує ефективність податкового контролю та застосування охоронних заходів з боку держави.

Посилання

Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. М., 2003. 560 с.

Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. Харків: Право, 2011. 584 с.

Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 576 с.

Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. 672 с.

Кушнарьова Т.Є. Податкові органи в системі суб’єктів податкових правовідносин: Автореф. дис…канд. юрид. наук. Харків, 2002. 19 с.

Колодій А.М. Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні. К.: Юрінком Інтер, 2003. 336 с.

Налоговый процесс: учеб.пособие / В.Е.Кузнеченкова; ГОУ ВПО РПА Минюста России. М.: РПА МЮ РФ, 2006. 234 с.

Податкове право: навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. К.: Знання, 2012. 389 с.

Весельський М.М. Правові основи справляння податків в Україні: Дис... канд. юрид. наук. К., 2000. 213 с.

Греца Я.В. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ужгород, 2016. 198 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право