Теоретико-правовий аналіз нормативно-правових основ регулювання адміністративно-правових послуг, що надаються Державною міграційною службою України

Автор(и)

  • О. Гапонов Аспірант кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.41

Ключові слова:

нормативне регулювання, суб’єкти адміністративно-правових відносин, адміністративні послуги, діджиталізація

Анотація

В даній статті проаналізовано зміст законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання Державною міграційною службою України адміністративних послуг.

Автором виокремлено низку дискусійних питань в Законі України «Про адміністративні послуги». Зокрема: 1) визначення кола суб’єктів звернення; 2) відсутність принципу діджиталізації під час формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг; 3) відсутність позасудового оскарження рішення та дій посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів. Саме тому, запропоновано доповнити Закон України «Про адміністративні послуги» нормою, що одним з прав визначити право суб’єкта звернення на позасудове оскарження рішення та дій посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів. При реалізації права на адміністративне оскарження, суб’єкт звернення має право на пряме адміністративне оскарження та діагональне адміністративне оскарження; 4) відсутність обов’язкового моніторингу контролю щодо кількості наданих послуг уповноваженими суб’єктами та відповідно якості їх надання (успішна реалізація принципів надання адміністративних послуг); 5) відсутність норм, що враховують особливості забезпечення надання адміністративних послуг у випадках утворення об’єднаної територіальної громади.

Зазначено, що нявність окреслених недоліків спеціального нормативно-правового акту створює негативні умови для нехтування окремими адміністративно-правовими нормами щодо надання адміністративних послуг та створює колізійні ситуації, при яких суб’єкт не може в повній мірі отримати якісно та швидко необхідну адміністративну послугу, в тому числі, в сфері міграції, громадянства.

Запропоновано під нормативно-правовими основами регулювання адміністративно-правових послуг, що надаються Державною міграційною службою України розуміти систему правових норм, які урегулюють суспільні відносини, що виникають під час надання адміністративних послуг в сферах міграції, громадянства, реєстрації громадян України, іноземців, осіб без громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Посилання

Административное право Украины : ред. д-ра юрид. наук, акад., засл. юриста Украины С. В. Кивалова. Харьков : Одиссей, 2005. 880 с.

Чорна В. Г. Адміністративно-правове регулювання позашкільної освіти в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 зі спеціальності «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2011. 250 с.

Лищук В. В. Основы права. Московская финансово-промышленная академия / Лищук В. В., Рузакова О. А., Рукавишников С. М. М., 2004. 370 с.

Тихомиров Ю. А. Юридическая коллизия. М. : Независимое издательство “Манускрипт”, 1994. 230 с.

Словник української мови: в 11 томах. Том 1, 1970. Стор. 20. URL: http://sum.in.ua/s/administratyvnyj

Словник іншомовних слід. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%C0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%E8%E9

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України, 2003. №№ 40-44. Ст.356.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203- 17#Text

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII. Відомості Верховної Ради, 2015. № 13. Ст.91.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI. Відомості Верховної Ради, 2013. № 51. Ст.716.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України, 2011. № 38. Ст.385.

Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF#Text

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/29277890

Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 770. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2016-%D0%BF#Text

Про затвердження Класифікаторів: затв. Наказом Державної міграційної служби України від 29.08.2019 № 231. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0231839-19#n16

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право