Актуальні питання обліку та оподаткування підприємств релігійних організацій в контексті понятійного апарату

Автор(и)

  • П. Бочков Кандидат юридичних наук, доктор теології, професор кафедри теології та християнської комунікації Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3218-6706

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.40

Ключові слова:

організація обліку, облікові процедури, облікова політика, процес оподаткування, неприбуткова організація, податковий платіж

Анотація

Стаття присвячена питанням організації та проведення обліку та оподаткування на підприємствах релігійних організацій, розкриває правовий аспект їх проведення та визначає сучасні проблематичні сегменти зазначеного виду діяльності. Окреслює доцільність та необхідність оновлення понятійного апарату організаційних облікових процедур та процесів оподаткування, розкриває авторське бачення змістовності дефініцій «облікова політика» та «податкові правовідносини  в релігійній діяльності». Наведено обґрунтування доцільності їх адаптації при організації обліку та оподаткування на підприємствах релігійних організацій. Розкриває окремі питання оподаткування діяльності даних підприємств та визначає існуючі сегменти даного процесу в релігійній діяльності. Включає авторське бачення напрямків покращення процедур обліку та оподаткування на підприємствах релігійних організацій.

Процеси обліку та оподаткування підприємств релігійних організацій відзначаються певною особливістю, котра витікає з мети та призначення їх. За класичним визначенням релігійна організація представляє собою організацію, яка утворюється з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури. У відповідності із чинним законодавством діяльність даних підприємств, у більшості випадків, представлена правилами обліку та оподаткування, що притаманні неприбутковим організаціям.

Однією з складових неприбуткових організацій, згідно законодавства України виступають підприємства релігійних організацій, які мають свої особливості організації ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та проведення процедур оподаткування. Проведені дослідження вказали на існування низки ще не до кінця врегульованих питань, особливо у складі понятійного апарату, що впливає на проведення облікових процедур та процедур оподаткування релігійної діяльності. З метою вдосконалення зазначених процедур до складу понятійного апарату запропоновано обрати такі понятійні категорії як «облікова політика підприємств релігійних організацій» та «податкові правовідносини в релігійній діяльності». Їх адаптація надасть можливість не лише більш предметно підійти до організації обліку та процедур оподаткування діяльності підприємства релігійних організацій, а й отримати можливість забезпечення якісних сегментів їх проведення в майбутньому.

Посилання

Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку: монографія /М.В. Корягін, П.О. Куцик. Львів: ЛКА, 2015.239 с.

Олійник Я.В. Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції: монографія. К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2014. 320 с.

Жук В. М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні: науковий портал Фінанси України. 2013, 101 с.

Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: монографія / за заг. ред. Т. М. Сторожук. Ірпінь.: Ун-т держ. фіскальної служби України 2021. 256 с.

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с.

Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні: монографія /за заг. ред. Д.М. Серебрянського. К.: Алерта, 2013. 366 с.

Проскура К.П. Податкове адміністрування в. Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації: монографія. К.: ТОВ «Емкон», 2014. 376 с.

Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VII. змін. станом на 01.01.2017: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page23 (дата звернення: 10.02.2022)

Про включення релігійних організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій: Лист Державної фіскальної служби від 21.03.2018 № 8196/7/99-99-12-03-06-17 URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8196872-18

Про свободу совісті та релігійні організації :Закон України від 23.04.1991 № 987-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 (дата звернення: 10.02.2022)

Щодо установчих документів неприбуткових організацій : Лист ДФС України від 03.11.2016 № 7971/8.4/32-16. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS30436.html

Щодо внесення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій: Лист ДФС України від 11.11.2016 р. N 24388/6/99-99-15-02-02-15. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DFS03731.html

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Корчагіна В.Г. Економічна безпека та облікова політика підприємства: точки дотику. Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції: Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти:. (30-31 березня 2021 р.). Дніпро: НМетАУ, 2021. 515 с. С. 74-77.

Бестюк А.М. Облікова політика суб’єктів підприємницької діяльності. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика», (м. Ірпінь, 5-6 листопада 2020 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 417 с. С.18-20.

Бойчук У.І. Особливості відображення основних засобів у обліковій політиці підприємства. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика», (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 417 с. С.207-209.

Толмачова А.М. Основи формування облікової політики неприбуткових організацій. Науковий вісник Ужгородського університету. 2018. Серія Економіка. Випуск 1 (51). С.463- 467.

Золотухін О.О. Основи бухгалтерського обліку релігійних орга¬нізацій. Вісник податкової служби України. 2009. № 21 (545). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090448.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право