Роль і значення адміністративної процедури у публічному адмініструванні

Автор(и)

  • І. Бойко Кандидатка юридичних наук, національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцентка кафедри адміністративного права, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.39

Ключові слова:

адміністративна процедура, публічне адміністрування, адміністративний акт

Анотація

У статті розглянуто питання змісту публічного адміністрування, його співвідношення з державним управлінням. Виокремлено види форм публічного адміністрування. Акцентовано на значенні прийняття індивідуальних актів. Наведено власне бачення поділу індивідуальних актів публічної адміністрації на види – адміністративні, кадрові, внутрішньоорганізаційні, зовнішньоорганізаційні, установчі, адміністративні договори, надано їм характеристику та окреслено практичну значимість такої класифікації. Зазначено, що за правилами адміністративної процедури мають прийматися адміністративні акти. Наведено аргументи щодо необхідності ухвалення закону про адміністративну процедуру, якому має бути відведено роль основного закону для публічної адміністрації. Висловлено позицію щодо поширення приписів закону про адміністративну процедуру на укладання адміністративних договорів. Зроблено висновки щодо значення адміністративної процедури в публічному адмініструванні: це стандарт діяльності публічної адміністрації з вирішення справ щодо приватної особи шляхом прийняття актів, якими таким особам надаються права або на них покладаються обов’язки; адміністративна процедура вміщує найкращі принципи, практики діяльності публічної адміністрації, що дозволяють впровадити концепцію належного (доброго) адміністрування у практичну діяльність; адміністративна процедура дозволяє захистити особу від свавілля публічної адміністрації; адміністративна процедура упереджує від конфліктів, дозволяє ефективно вирішити їх, а також знижує навантаження на судову систему; адміністративна процедура як прояв європейської конвергенції наближає Україну до стандартів Європейського Союзу у сфері публічного адміністрування.

Посилання

Стратегія реформування державного управління України на 2022 -2025 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. Офіц. вісн. України. 2021. № 61. Ст. 3842.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 5: Адміністративне право / редкл.: Ю.П. Битяк (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С. 788.

Публічне адміністрування. Настільна книга державного службовця і політика. Понятійно-термінологічний словник. / К.О. Ващенко, Р.Г. Щокін, Є.О. Романенко, Л.М. Акімова [уклад.]. Київ: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», 2020. 764 с.

Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 392 с.

Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 132 с.

Мельтюхова Н. М. Становлення і розвиток публічної адміністрації в Україні. Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції : матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 77 – 78

Легеза Ю. О., Кулінич К.А. Розгляд питання поняття "публічне адміністрування". Право і суспільство. 2016. № 6(2). С. 107-111. С. 110

Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг.ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 392 с.

Рішення КС України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09#Text

Мілієнко О.А. Теоретико-методологічні підходи до дослідження системи адміністративних актів: сучасний стан наукового розроблення. Право і суспільство. 2020. № 6-2. Ч. 2. С. 89 – 93.

Патерило І. В. Сутність та особливості адміністративних актів як основних інструментів діяльності публічної адміністрації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 31 (3). С. 10–14.

Кириченко Ю.М. Адміністративні акти органів місцевого самоврядування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 43. С. 40 – 43.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.С.Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.

Біла В.Р. Правові акти публічної адміністрації: теоретико-правове дослідження. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 140 – 145.

Лавренова О.І., Неугодніков А.О., Стрельников А.І. Правові акти публічної адміністрації. Навч. посібн. 2019. Одеса. С. 33 – 43.

Мандюк О. О. Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олексій Орестович Мандюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2017.213 с

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії. Київ : Конус-Ю, 2010. 296 с.

Тимощук В. П. Адміністративний акт. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративний акт.

Проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834

Зима О.Т. Про адміністративний договір: сучасні проблеми правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 58. Т. 1. С. 27-32.

Сборник законов об административных процедурах. Москва: Инфотропик Медиа, 2016. С. 113 – 183.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98

Тимощук В. Теоретичні та практичні виклики становлення загальної адміністративної процедури в Україні. Право України. 2021. №10. С. 28-43. С. 30.

Barnes J. Three generations of administrative procedures. Comparative Administrative Law / S. Rose-Ackerman et al. (eds.). Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2017. Р. 300.

Tina Sever, Iztok Rakar, Polonca Kovač. Protecting Human Rights Through Fundamental Principles of Administrative Procedures in Eastern Europe. January 2015Danube 5(4).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право