Свобода вираження політичних поглядів: суспільно-політичний та адміністративно-правовий виміри

Автор(и)

  • М. Бліхар Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.38

Ключові слова:

адміністративне право, права і свободи людини, свобода вираження політичних поглядів, демократія, громадянське суспільство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню суспільно-політичного та адміністративно-правового вимірів свободи вираження політичних поглядів. Обґрунтовано, що суспільно-політичні процеси, які відбуваються в Україні впродовж останніх років, сприяють утвердженню нашої держави як правової демократії, однією з ключових рис якої є ефективна реалізація права людини на свободу вираження політичних поглядів. У статті сформульовано визначення поняття «свобода вираження політичних поглядів», яке запропоновано трактувати як природне право кожної людини вільно у визначений законом спосіб виражати свої політичні погляди, оцінювати історичні події політичного характеру та сучасні політичні процеси і явища. Розглянуто суспільно-політичний та адміністративно-правовий виміри даного поняття та зроблено висновок, що право на свободу вираження політичних поглядів взаємопов'язане з іншими конституційними правами і свободами людини; передбачає законодавче закріплення та відповідний механізм реалізації; виступає вольовим актом діяльності людини, який формує її як активного громадянина та сприяє залученню до політичного життя держави. З’ясовано, що свобода вираження політичних поглядів – це природне право кожної людини вільно у визначений законом спосіб виражати свої політичні погляди, оцінювати історичні події політичного характеру та сучасні політичні процеси і явища. Врешті решт, розгляд цього поняття у взаємодії суспільно-політичного та адміністративно-правового вимірів дозволяє зблизити суспільство як об’єднання людей з державою як організацією політичної влади суспільства, тим самим сприяючи закріпленню у правосвідомості переважної більшості громадян позитивного іміджу держави.

Посилання

Воробець Х. М. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід європейського суду з прав людини. Право і суспільство. 2018. № 3. С. 249–254.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження): автореф. дисерт. на здоб. наук. ступ. д. ю. н. за спеціальністю 12.00.01. Львів, 2019. 39 с.

Мозгова А. А. Адміністративно-правова охорона прав і свобод громадян в умовах Євроінтеграції: дисерт. на здоб. наук. ступ. к. ю. н. за спеціальністю 12.00.07. Київ, 2020. 214 с.

ВС підготував огляд практики ЄСЛП про право на свободу вираження поглядів. Українське право. URL: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/vs-pidgotuvav-oglyad-praktyky-yespl-pro-pravo-na-svobodu-vyrazhennya-poglyadiv/

Мінченко О. В. Захист репутації та свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1(21). С. 99–104.

Братасюк М. Г. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1(19). С. 14–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право