Поліцейське піклування в діяльності підрозділів Національної Поліції України

Автор(и)

  • І. Берднік Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін Національного університету «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2672-2864

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.35

Ключові слова:

піклування, поліцейське піклування, неповнолітня особа, превентивний поліцейський захід, лікувальний заклад, стан сп’яніння, правоохоронний орган

Анотація

Стаття присвячена дослідженню співвідношення понять «піклування» та «поліцейське піклування», визначенню підстав та умов застосування поліцейського піклування та аналізу проблемних аспектів застосування цього поліцейського заходу в діяльності підрозділів Національної поліції. Досліджуються проблемні питання встановлення поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб віком до 16 років, визначається статус та категорії осіб, які залишилися без догляду, звертається увага на відсутність єдності законодавчих приписів щодо віку особи, до якої може застосовуватися поліцейське піклування, що впливає на виконання працівниками Національної поліції своїх функціональних обов’язків. Обґрунтовується висновок про необхідність  подальшого вдосконалення положень статті 41 Закону України «Про Національну поліцію» з метою врегулювання з приписами Закону України «Про психіатричну допомогу», оскільки їх ігнорування при застосуванні поліцейського піклування стосовно особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, без залучення лікаря-психіатра призведе до порушення презумпції психічного здоров’я та права громадянина висловити свою усвідомлену згоду на отримання психіатричної медичної допомоги.

Автор доходить висновку, що нормативні засади поліцейського піклування, як превентивного поліцейського заходу, визначені у Законі України «Про Національну поліцію», з однієї сторони містять законодавчі новели, невідомі минулій практиці правоохоронних органів, а з іншої – механізм їх застосування потребує уточнення та конкретизації з огляду на вищезазначені прогалини законотворення. Суб’єктами застосування поліцейського піклування до осіб, визначених у ч.1 ст.41 вказаного Закону, в першу чергу виступають співробітники патрульної поліції, які здійснюють патрулювання на певній території населеного пункту чи поза його межами. У той же час, перелік таких осіб потребує конкретизації та нормативного закріплення з урахуванням аналізу результатів правозастосовної практики.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Академічний тлумачний словник української мови: в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 1976, 1980. URL: http://sum.in.ua/s/pikluvatysja (дата звернення: 14.02.2022).

Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 14.02.2022).

Шубіна Н.М. Поняття та характерні риси поліцейського піклування як превентивного поліцейського заходу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Випуск 3. С. 170-175.

Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. Мінка та ін.; за заг. ред. Т.П. Мінки. Харків: Право, 2016. 178 с.

Кубрак Ю.М., Чишко К.О. Поліцейське піклування: поняття та ознаки. Національна поліція України: проблеми становлення та стратегія розвитку: зб. матеріалів наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 10 груд. 2015 р.); оргком. конф. В.В. Сокуренко. С. 77–81.

Зеленський Є.С. Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб: зміст та порядок застосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. С. 116-119.

Миронюк Т.В., Левченко Ю.О. Проблемні питання поліцейського піклування щодо особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу та створює реальну небезпеку для себе чи довкілля. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 4 (113). С. 104-111.

Особливості здійснення поліцейського піклування в Україні: наук.-метод. рек./ І. О. Святокум. Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2018. 31 с.

Короєд С.О., Лошицький М.В. Поліцейське піклування як форма обмеження окремих цивільних прав і свобод громадян. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. Том 31 (70) № 6. С. 64-69.

Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту / Калюк О.М., Константінов С.Ф., Куліков В.А. та ін. / за ред. Кулікова В.А. К.: «Освіта України», 2016. 230 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право