До питання трудової функції осіб, які працюють поза місцезнаходженням роботодавця

Автор(и)

  • О. Зінченко Аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.34

Ключові слова:

працівник, роботодавець, трудовий договір, трудова функція, дистанційна робота, надомна робота, національне законодавство

Анотація

Трудові відносини осіб, які працюють поза місцезнаходженням роботодавця сьогодні частково врегульовані Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» від 04.02.2021 № 1213-IX. Зокрема, законодавчо закріплено, що дистанційна та надомна робота є формами виконання роботи, що виконуються поза звичайним робочим місцем у приміщенні роботодавця. Водночас на практиці виникає чимало питань щодо особливостей запровадження цих інноваційних форм організації праці, зокрема щодо трудової функції осіб, які працюють поза місцезнаходженням роботодавця. Метою статті є визначення трудової функції осіб, які працюють поза місцезнаходженням роботодавця як однієї із основних умов трудового договору. Констатовано, що чинний Кодекс законів про працю України не тільки не містить визначення поняття «трудова функція», а й не згадує про це правове явище. Щодо наукових джерел, то існують різні визначення трудової функції, які, до речі, один одному не суперечать, а доповнюють одне одного. Зокрема, трудову функцію визначено як певні обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою. Тобто, це робота, яка визначена сторонами трудового договору і яку відповідно до укладеного трудового договору з урахуванням професії, спеціальності, кваліфікації, посади має виконувати працівник. Проаналізувавши чинне законодавство, зроблено висновок, що на осіб, які працюють поза місцем знаходження роботодавця в повній мірі поширюється законодавство про працю з урахуванням специфіки та особливостей застосування режиму роботи, які обумовлюються у трудовому договорі. Однією із основних умов такого правочину є умова про трудову функцію, тобто умова про систему обов'язків, які виконуватиме працівник відповідно до професії (спеціальності, кваліфікації) чи посади, яка є формою виявлення праці та змінюється разом з нею відповідно до науково-технічного прогресу та розвитку трудових відносин, коло діяльності працівника.

Посилання

Коваленко О. О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015. 447 с.

Гончарова Г. С. Трудовое право в вопросах и ответах : учеб.-справ. пособ. Изд. 4-е, перераб. и доп. / под ред. В. В. Жернакова. Харьков : Одиссей. 2005. 592 с.

Дігтяренко В. Г. Трудова функція працівника за законодавством України: зміст та основні елементи. Юридичний вісник. 2018. № 2 (47). С. 103–108.

Жернаков В. В. Трудове право : підручник. 2012. URL: http://pidruchniki.ws/1762091343355/pravo/zmist_ trudovogo_dogovoru.

Трудове право України: Академічний курс : підручник 2-е вид., перероб. і доп. / за ред. П. Д. Пилипенка. Київ : Вид. дім «Ін Юре». 2006. 544 с. .

Юшко А. М. Переведення на іншу роботу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків. 2002. 20 с.

Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: https://dovidnyk.in.ua/directories/profesii/4

Коваленко Р. І. Трудова функція як обов’язкова умова трудового договору : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2016.

Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення. Право України. 2002. №4.

Прудников В. А. Зміст трудового договору в сучасних умовах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2014.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол. вид.: Тацій В. Я. та ін.; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко, М. І. Іншин, О. М. Ярошенко та ін. 2018. 776 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи : Закон України від 04.02.2021 № 1213-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-20#Text

Кодекс законів про працю України : Закон УРСР від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375.

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 17. Ст. 121.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення