Особливості прийняття на посади наукових працівників

Автор(и)

  • Б. Вапнярчук Аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.33

Ключові слова:

науковий працівник, трудова діяльність, конкурс, конкурсний відбір, кваліфіковані кадри, національне законодавство

Анотація

В умовах кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості й конкурентоспроможності науки, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед державою, особливої актуалізації набуває проблема вдосконалення правової регламентації відносин у сфері використання праці, зокрема, праці наукових працівників. Їх трудова діяльність має свої особливості, головна з яких полягає в тому, що, насамперед це різновид творчої діяльності, висококваліфікована розумова праця, яка вимагає наявності достатньої відповідної кваліфікації, певного досвіду роботи. Мета статті розглянути конкурс як одну із підстав виникнення трудових відносин з науковими працівниками. Зроблено висновок, що ні загальне (КЗпП України), ні спеціальне законодавство (Закони України «Про освіту», «Про науково і науково-технічну діяльність») не містять легального визначення поняття «конкурс», що є істотною прогалиною. Водночас конкурс як спеціальна форма оцінки професійних якостей наукових працівників має дуже важливе значення у процесі забезпечення формування ефективного й якісного кадрового добору в наукових установах. Цей спосіб обрання на посаду забезпечує можливість працевлаштування висококваліфікованих наукових працівників. З одного боку, для керівника установи він є гарантією призначення на посаду працівників з найкращими діловими якостями, а з іншого – для працівників він гарантує дотримання рівності в реалізації права кожного на працю і сприяє їх стимулюванню до професійного зростання й постійного вдосконалення своїх навичок. Отже, метою конкурсу є об’єктивна оцінка професійної підготовки, створення та забезпечення конкурентного середовища для підбору (відбору) кандидатів на посади наукових працівників – найкваліфікованіших кадрів, які мають глибокі професійні знання, володіють творчим, науковим потенціалом, високими інтелектуальними здібностями та етичними якостями. При цьому конкурсний відбір у наукових установах повинен проводитися на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад наукових працівників.

Посилання

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25.

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5

Проект Трудового кодексу України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53221

Попова-Коряк К. Особливості реалізації права на працю науково-педагогічних працівників : сучасність і перспективи правового регулювання крізь призму міжнародних стандартів прав людини. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 80-82.

Зеленський В. М. Конкурс в системі юридичних фактів – підстав виникнення трудових правовідносин. Митна справа. 2014. № 6(2.2). С. 502-506. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_6(2).

Зеленський В. М. Порівняльно-правова характеристика конкурсного відбору та випробування в трудовому праві України. Право та інновації. 2015. № 2(10). С. 104-108.

Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи : постанова Каб. Міністрів України від 23.05.2018 № 404. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/404-2018-%D0%BF#Text

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України : розпорядж. Президії НАН України від 04.10.2018 № 553. URL: https://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/R-181003-553-0.pdf

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій : постанова Каб. Міністрів України від 03.04.1993 № 245. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF#Text

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції : постанова Каб. Міністрів України від 04.03.2015 № 81. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/81-2015-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення