Форма та зміст мирової угоди в цивільному процесі

Автор(и)

  • І. Юраш Аспірант 1 року навчання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.29

Ключові слова:

цивільний процес, мирова угода, порядок, форма, зміст

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних теоретичних та практичних проблем укладення мирової угоди в цивільному процесі. Автором мирова угода розглядається як комплексний засіб, що має матеріальну і процесуальну природу, а це, в свою чергу, позначається на порядку її укладення. Відзначається важливість дотримання матеріальних та процесуальних норм, що визначають процедуру укладення мирової угоди, яка в інакшому разів не зможе вплинути ні на матеріальні, ні на цивільні процесуальні відносини.

Автор зауважує, що питання форми мирової угоди в цивільному процесі регламентується цивільним процесуальним законодавством, яке вимагає від сторін подати до суду спільну письмову заяву, підписану ними обома, де мають бути викладені умови мирової угоди. Підтримується позиція законодавця щодо важливості укладення мирової угоди в єдиному документі для недопущення зловживання правом на укладення мирової угоди. Враховуючи новели чинного цивільного процесуального законодавства України стосовно формування системи електронного правосуддя, робиться висновок щодо можливості укладення мирової угоди в електронній формі, яка має бути засвідчена електронними підписами обох сторін.

Відзначається, що питання змісту мирової угоди в законодавстві України регламентується слабо, оскільки в матеріальному законодавстві згадки про мирову угоду не має, а в цивільному процесуальному умови мирової угоди визначається слабо. Саме завдяки цьому на практиці є дуже багато випадків, коли суди не затверджують мирову угоду та продовжують розгляд цивільної справи далі, оскільки сторони таким чином визначають зміст мирової угоди, що він не відповідає чинному законодавстві або порушує права та інтереси інших осіб. Стверджується, що в змістів мирової угоди сторони можуть визначати не тільки матеріальні права та обов’язки, але і процесуальні (зокрема, право на відшкодування судових витрат).

Посилання

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : пер. з рос. / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий та ін.; за ред.. Ю.С. Червоного. Київ; Одеса: Юрінком Інтер, 2008. 656 с.

Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Елисеев Н.Г., Рожкова М.А., Скворцов О.Ю.; Под общ. ред.: Рожкова М.А. Москва: Статут, 2008. 525 c.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: Закон України №1416-IX від 27.04.2021. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 27. Ст. 232.

Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в цивільній справі № 554/6934/19 від 2 вересня 2020 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91433315 (дата звернення: 21.01.2022)

Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в цивільній справі № 752/9083/16-ц від 27 лютого 2019 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80224016 (дата звернення: 21.01.2022)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года по состоянию на 1 июля 2021 года. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата звернення: 22.01.2022)

Лазарев С.В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. 24 с.

Rosenberg M., Smit H., Dreyfuss R. Elements of civil procedure: Cases and Materials. Westbury; N.Y., 1990. P. 15

Бортнік О.Г. Мирова угода у цивільному судочинстві: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2007. 189 с.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 9 грудня 2015 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/54396547 (дата звернення: 21.01.2022)

Давыденко Д.Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования частноправовых споров (по праву России и некоторых зарубежных стран): дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2004. 257 с.

Нефедьевъ Е.А. Склоненіе сторонъ къ миру въ гражданскомъ процессѣ. Казань: Тип. Губер. Правл., 1890. 99 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: Вид. 2-ге, перероб. та доп. / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.

Анохин К. Судебные мировые сделки. Советская юстиция. 1959. №9. С. 52.

Нефедьевъ Е.А. Учебник русскаго гражданскаго судопроизводства. Изданіе трете. Москва: Тип. Импер. Моск. Ун-та, 1909. 403 с.

Ухвала Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області в цивільній справі № 175/4578/16-ц від 16 травня 2017 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/67715092 (дата звернення: 21.01.2022)

Ухвала Криворізького районного суду Дніпропетровської області в цивільній справі № 177/1733/16-ц від 22 березня 2017 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/65751859# (дата звернення: 21.01.2022)

Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду в цивільній справі № 752/9083/16-ц від 27 лютого 2019 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80224016 (дата звернення: 22.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право