Передумови формування концепції верховенства права в цивільному судочинстві: історико-правовий контекст

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.28

Ключові слова:

верховенство права, цивільне судочинство, джерела процесуального права, судові реформи, принципи цивільного процесу

Анотація

У статті розглянуто історичні передумови формування та розвитку концепції верховенства права в цивільному судочинстві. Визначено, що здійснення цивільної процесуальної діяльності зумовлено особливою значущістю права на справедливий суд як вічної цінності будь-яких правових і демократичних держав. Однак, цивільне судочинство як система розгляду і вирішення правових спорів в своєму безперервному розвитку пройшло шлях від найдавніших порядків захисту права, неодноразових спроб упорядкування окремих правил розгляду спірних справ до проведення масштабних кодифікацій законодавства, що визначили на різних часових етапах і в різних країнах особливості конструкції цивільного процесу та основні її елементи. Так, реформи у сфері цивільного судочинства завжди були пов'язані з пошуком і затвердженням нових основоположних ідей, парадигм здійснення правосуддя у справах.

У межах цього дослідження було розглянуто становлення форм розгляду і вирішення цивільних справ часів Київської Русі, за часів перебування українських земель у складі Польщі та Великого князівства Литовського, періоду Гетьманщини, періоду панування російського самодержавства і законодавства на Лівобережній Україні, впливу австрійського законодавства на західноукраїнських землях, радянського періоду, а також сучасного етапу розвитку правосуддя в цивільних справах. Були проаналізовані нормативно-правові акти, зокрема, Руська правда, Статути Великого князівства Литовського, Рішительні пункти, «Права, за якими судиться малоросійський народ», «Коротке зображення процесів чи судових тяжб», «Про форми суду», Статут цивільного судочинства 1864 року, Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 року;  ЦПК УСРР 1924, ЦПК УРСР 1929 і 1963 років.

Особливу увагу приділено Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів 2006 року та Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки, що визначає пріоритети удосконалення положень законодавства у сфері судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для забезпечення позитивних зрушень у функціонуванні відповідних правових інститутів.

Визначено перелік тих заходів, які необхідно вжити для усунення недоліків і підвищення таким чином ефективності цивільного судочинства. Зокрема, реальне забезпечення верховенства права, а в кінцевому підсумку, справедливості судового розгляду і вирішення цивільних справ.

Посилання

Аболонин В. О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 27 с.

Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. Москва : ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. 272 с.

Бобровский О. В. Уголовный и гражданский процесс по Русской Правде : дисс. … канд. юрид. наук. Тольятти. 2007. 161 с.

Гамбург Л. С. Судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2000. 20 с.

Гетманцев О. В. Формування та розвиток цивільного процесуального законодавства в Україні: питання історичної періодизації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Вип. 644. Правознавство. С. 82‒87.

Горецький О. В. Процедури примирення в цивільному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2019. 200 с.

Гулик А. Г. Оптимізація цивільного судочинства в Україні. Дрогобич : Коло, 2020. 482 с.

Джавадов Х. А. Проблеми ефективності цивільного судочинства. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2018. 334 с.

Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Издание третье учебника русского гражданского судопроизводства, исправленное и дополненное. Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1912. 630 с.

Законодательство Петра I. Москва : Юрид. лит, 1997. 880 с.

Изарова И. А. Судебная реформа 1864 г. на территории украинских губерний Российской империи и ее значение для развития гражданского судопроизводства в Украине. Судебные уставы Российской империи 1864 года: влияние на современное законодательство Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии (к 150-летию Судебной реформы. 20 ноября 1864 г. – 20 ноября 2014 г.) : сб. науч. статей / под ред. Д. Я. Малешина. Москва: Статут, 2014. 128 с.

Ковальова С. Г. Еволюція судової системи и судочинства на українських землях Великого князівства Литовського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2004. 20 с.

Коллер К. Австрийский национальный доклад, включающий дополнительную информацию о Германии. Гражданский процесс в межкультурном диалоге : евразийский контекст: сб. докладов на Всемирной конф. Международной ассоциации процессуального права (г. Москва, 18‒21 сентября 2012 г.) / под ред. Д. Я. Малешина; Международная ассоциация процессуального права. Москва : Статут, 2012. С. 171; Шеменева О. Н. Роль процессуальных соглашений в гражданском судопроизводстве : дисс. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2017. С. 49‒50.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Харків : Право, 2012. 624 с.

Лукин Ю. М. Австрийский Устав гражданского судопроизводства 1895 года и судебная система Австрии : история и концептуальные основы. Вестник гражданского процесса. 2014. № 6. С. 122‒123.

Малешин Д. Я. Вместо предисловия: «прадеды» и «правнуки» Судебной реформы 1864 г. Судебные уставы Российской империи 1864 года: влияние на современное законодательство Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии (к 150-летию Судебной реформы. 20 ноября 1864 г. – 20 ноября 2014 г.) : сб. науч. статей / под ред. Д. Я. Малешина. Москва : Статут, 2014. 128 с.

Менюк Д. О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України : дис. ... д-ра філософії. Київ, 2021. 237 с.

Микеленас В. Устав гражданского судопроизводства России 1864 г. как пример «европеизации» гражданского процесса. Судебные уставы Российской империи 1864 года: влияние на современное законодательство Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии (к 150-летию Судебной реформы. 20 ноября 1864 г. – 20 ноября 2014 г.) : сб. науч. статей / под ред. Д. Я. Малешина. Москва: Статут, 2014. 128 с.

Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв. Издание третье учебника русского гражданского судопроизводства, исправленное и дополненное. Москва : ИКД Зерцало-М., 2003. 415 с.

Музиченко П. П. Історія держави і права України : навч. посібник. 4-е вид, стер. Київ : Товариство «Знання», КОО, 2003. 429 с.

Никифорак М. В. Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 рр. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2004. 36 с.

Остапенко Т. О. «Права, за Якими судитися Малоросійській народ» 1743 року ‒ важливий етап систематизації права України-Гетьманщини XVIII ст. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 51. С. 440‒446.

Сахнова Т. В. О современной парадигме цивилистического процесса. TEISĖ. 2013, 87. С. 207‒216.

Сокальська О. В. Судоустрій та судочинство в Україні (XVI-початок XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 20 с.

Стахов Н. Право в украинских землях во время их пребывания в составе Польши, Литвы и Речи Посполитой (конец XIV – первая половина XVII в.). Право Украины. 2013. №1. С. 189‒200.

Стецюк Б. Р. Особливості регламентації Цивільного судочинства за ЦПК УСРР 1924 року. Науковий вісник ДДУВС. 2017. №2. С. 23‒30.

Стецюк Б. Р. Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2015. №825. С. 281‒288.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право