Законність як основна вимога до судових актів в цивільному судочинстві

Автор(и)

  • С. Сеник Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3492-5282

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.27

Ключові слова:

судовий акт, законність, закон, судова помилка, скасування

Анотація

Основним акцентом статті є те, що у цивільному судочинстві, як і в будь-якому виді судочинства, до усіх судових актів пред’являється така вимога як законність. Законність – це одна з вимог, яка пред’являється до судових рішень як актів правосуддя. Правильне та своєчасне застосування норм процесуального права призначене для забезпечення правильного застосування норм матеріального права. Стверджується, що суддя завжди повинен враховувати, що будь-яка правова норма є складовою частиною усієї системи права і діє у взаємозв’язку з іншими нормами права. Саме тому одним із основних способів праворозуміння  тої чи іншої норми права на предмет її законності є систематичне тлумачення з врахуванням також того, що право не можна зводити лише до системи законодавчих норм.

Автором визначено умови, за наявності та в сукупності яких, судовий акт є законним. Про незаконність судового акту свідчить неправильне застосування норм матеріального права і/або порушення норм процесуального права. Наголошується, що незаконність судового акту є підставою для скасування його вищестоящою інстанцією та ухвалення нею нового судового рішення або його зміни.

Окрема увага зосереджена на висвітленні питання поняття та основних ознак судової помилки в цивільному судочинстві. Запропоновано авторське визначення поняття «судова помилка». Автор акцентує увагу, що судова помилка завжди повинна бути усунута. Проте, якщо буде встановлено, що допущені судом помилки не призвели до неправильного вирішення справи, суд вищестоящої інстанції повинен в постанові про залишення скарги без задоволення та залишення судового акту нижчестоящої інстанції без змін зазначити про наявність помилки суду нижчестоящої інстанції з наведенням аргументів, чому вона не вплинула на правильність вирішення цивільної справи та чому не є підставою для скасування судового акту.

Посилання

Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. 3-тє видання. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. 896 с.

Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. ; за ред. В. В. Комарова. Х. : Право, 2011. 1352 с.

М. Курило. Щодо можливості уніфікації принципів цивільного, адміністративного, господарського та кримінального процесуального права. Право України, 2013. № 8. С. 271-277.

Фазикош Г.В. Судове рішення в цивільному судочинстві : Автореф. дис. … канд. юрид.наук: 12.00.03. / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків. 2008. 21 с.

Про судове рішення у цивільній справі : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09#Text. (дата звернення 08.02.2022р.).

O.M. Перунова, Процесуальні акти-документи з цивільних справ: Автореф. дис. … канд. юрид.наук: 12.00.03. / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2007. 20 с.

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 917/1739/17 від 4 грудня 2019 р. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86310237. (дата звернення 08.02.2022р.).

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 924/1473/15 (провадження № 12-15гс19) від 25.06.2019 р. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/83025253. (дата звернення 08.02.2022р.).

Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду у справі № 761/6144/15-ц (провадження № 61-18064св18) від 23.10.2019 р. URL: https://protocol.ua/ua/vs_kgs_same_na_sud_pokladeno_obov_yazok_nadati_pravovu_kvalifikatsiyu_vidnosinam_storin_ta_viznachiti_yaka_pravova_norma_pidlyagae_zastosuvannyu_dlya_virishennya_sporu_(vs_kgs_916_556_19_20_01_20). (дата звернення 08.02.2022р.).

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду у справі № 916/556/19 від 20 січня 2020 р. URL:: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87086769. (дата звернення 08.02.2022р.).

Коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст]. Я. П. Зейкан. К. Юридическая практика, 2006. 559 с.

Tishkevich v. Russia, no. 2202/05, §§ 25-27, 4 December 2008. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-89902. (дата звернення 08.02.2022р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право