Усунення від права на спадкування одного з батьків

Автор(и)

  • О. Рубан Кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8602-0517

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.24

Ключові слова:

спадкові правовідносини, спадкування, спадкодавець, спадкоємець, усунення від права на спадкування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правового статусу одного з батьків, якого було позбавлено батьківських прав й усунено від права на спадкування. Досліджено правове становище дитини спадкодавця. Аргументована пропозиція щодо необхідності фактів навмисного невиконання спадкоємцями своїх обов’язків з утримання спадкодавця-дитини, неналежного догляду, ненадання необхідної допомоги та піклування.

Спори про усунення від права на спадкування становлять одну з поширених категорій справ, що розглядаються судами за правилами цивільного судочинства. Складність цієї категорії спорів пояснюється тим, що на момент виникнення спадкового правовідношення спадкодавця-дитини вже немає серед живих. Отже, одержання інформації про обставини та факти, що мають значення для справи, з об’єктивних причин є ускладненим. Також складність виникає при встановлені фактів, що мають юридичне значення.

Досліджено співвідношення положень Цивільного та Сімейного кодексів України з питань підстав та умов усунення від права на спадкування. Відповідно до статті 164 СК України ухилення від виконання батьківських обов’язків тягне позбавлення батьківських прав. Отже, закономірною є норма статті 1224 ЦК України, яка регламентує, що батькі позбавлені батьківських прав не мають права на спадкування за законом після дитини-спадкодавця.

Зроблено висновок про необхідність визнати постмортальних дітей спадкоємцями за законом й за заповітом, шляхом внесення відповідних змін до цивільного законодавства України й надати їм право на спадкування.

Обгрунтовано, що ухилення особи від надання допомоги спадкодавцеві, який потребує допомоги, полягає в умисних діях чи бездіяльності, спрямованих на ухилення від обов’язку забезпечити підтримку та допомогу спадкодавцю, тобто ухилення, пов’язане з винною поведінкою особи, яка усвідомлювала свій обов’язок, мала можливість його виконувати, але не вчиняла необхідних дій.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356 (із змінами).

Рубець І. Проблеми правового регулювання посмертних репродуктивних програм. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): статті учасників VII Міжнародного «круглого столу» (Львів, 9–10 грудня 2011 року). Львів: Галицький друкар, 2012. С. 479–489.

Гудима Д. Померла людина як суб’єкт права (нетривіальні думки). Право України. 2010. № 12. С. 260–265.

Малкин О.Ю. Лица, призываемые к наследованию по закону. Наследственное право. 2014. № 4. С. 14–21.

Yavor, O. A., Nadon, V. V., Ruban, O. O. (2019). Transformation of legal regulation of family relations under the impact of scientific progress. Astra Salvensis, 1, 523-537.

Kasatkina, A.Y. (2014). Realization of the hereditary rights of the child in the Russian Federation. Moscow: Russian Law Academy of the Ministry of Justice Russian Federation.

Ухвала ВССУ від 31.05.2017 у справі № 127/13810/16-ц. URL: reyestr.court.gov.ua/ Review/66935739

О.Є. Кухарєв. Розгляд судом справ про встановлення факту родинних відносин із спадкодавцем. Мала енциклопедія нотаріуса. C. 139-144.

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» від 16.05.13 р. № 24-753/0/4-13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13#Text (дата звернення 18.09.2021)

Погребняк В. Я. Суб'єктивне цивільне право як вид і міра можливої поведінки особи. Юрид. наук. електрон. журн.: електрон. наук. фахове вид. 2020. № 4. С. 66–68. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/16.pdf

Явор О. А. Санкції в сімейному праві:особливості захисту прав дитини – ВПО. коллективна монографія Захист прав внутрішньо переміщених осіб. За заг. ред. проф. О.Я. Рогача. ТОВ «РІК-У». Ужгород . 2018. C. 123-143.

Khokhlova T. The institution of abuse of civil law: legal nature and historical context. Інститут зловживання в цивільному праві: правова природа та історичний контекст. Visegrad journalon on human rights. 2020. № 4. C. 136–141. URL:http://vjhrjournal.sk/wpcontent/uploads/2021/01/VJHR_2020_4.pdf

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ. Відом. Верхов. Ради України. 2002. № 21. Ст.135 (із змінами).

Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток: монографія. 2-е вид. Київ: КНТ, 2007. 288 с.

Кухарєв О. Є. Форми цивільно-правової відповідальності у сфері спадкового права // Модернізація цивільно-правової відповідальності. Матвєєвські цивілістичні читання. Матеріали між. наук.-практ. конф. Київ, 18 жовт. 2019 р. / Р. А. Майданик, В. В. Цюра та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. К., 2019. С. 115-119.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08#Text

Рішення апеляційного суду Чернівецької області від 25.01.17 р. у справі № 727/3905/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64259996. Рішення колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Львівської області від 26 червня 2012 року у справі № 1305/2-35/10. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/25066104. Рішення судової колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду Харківської області від 4 червня 2008 року у справі № 22-ц-1510/08р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/7301101. Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13 червня 2012 року у справі № 2/401/78/12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/25109539.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право