Трансформація принципу свободи договору у процесі історичного розвитку

Автор(и)

  • Ю. Расько Аспірантка кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2783-4078

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.23

Ключові слова:

принцип, свобода договору, договірні відносини, історичний розвиток, законодавство

Анотація

У статті досліджено становлення свободи договору у процесі історичного розвитку цивільно-правого регулювання суспільних відносин. Проаналізовано розуміння сутності свободи та свободи договору у римському праві, періодах середньовічного та буржуазного права, а також у сучасний період. Досліджено мету обмеження свободи договору.

Встановлено, що у ХІХ столітті свобода договору стала універсальним принципом підтримки вільної конкуренції, а в ХХ столітті спостерігаються процеси обмеження договірної свободи, що було обумовлено такими факторами: зростанням кількості типових договорів, втручанням держави у договірні відносини та необхідністю захисту прав споживачів.

Виявлено, що не дивлячись на відсутність законодавчого закріплення принципу свободи договору у цивільних кодексах радянського періоду, елементи диспозитивності та договірної свободи були присутні у нормах цивільного права, що було абсолютно природно у силу самої правової сутності договору, яка засновується на свободі та вільному волевиявленню.

Обґрунтовано, що свобода договору є і принципом, і елементом сутнісної системи «свобода людини». Свобода визначає стан та можливості людини у суспільстві, також є фундаментальною цінністю, основою для визначення меж правового регулювання цивільних правовідносин. Встановлено, що на початку ХІХ столітті свобода договору стала законодавчо визначеним універсальним принципом підтримки вільної конкуренції та основою приватноправових відносин, а з кінця вказаного століття вона обмежується законом.

Свобода договору дозволяє укладати також договір, який не передбачений нормами ЦК України. Підтримано позицію науковців, що договір, який не передбачений законом – це договір, що не визначений ні по виду, ні по типу. Для таких договорів рекомендують насамперед застосувати норми, що визначають схожий тип договору (аналогію закону), а при відсутності – загальні цивільно-правові норми.

Посилання

Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Х. : Школа, 2009. 1008 с.

Цюкало Ю. В. Щодо розуміння свободи договору: теоретико-прикладний аспект. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 209-212.

Łukasz Romański. The principle and limits of freedom of contract from the perspective of the Roman law tradition. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. 2016. № 7. С. 72-85.

Герман К.Ю. Розвиток ідеї свободи у філософських та правових дослідженнях. Право та інновації. 2015. № 3 (11). С. 115-123.

Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки від 4 липня 1776 р. URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.USA.php

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. URL: http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html

L'esprit des législateurs de 1804 quant à la liberté contractuelle. URL: https://www.etudier.com/dissertations/l'Esprit-Des-L%C3%A9gislateurs-De-1804-Quant/546991.html

Alexandre Rigolet. La liberté contractuelle – Les réformes passent, le principe reste. URL: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/245232/1/Libert%C3%A9%20contractuelle_article%20RFDL_2018.pdf

Çiçek Ersoy Artunç. Vertragsfreiheit als Erscheinungsform der Privatautonomie im deutschen Zivilrecht. Annales XL, N. 57, 295-320, 2008. С. 265-320. URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7000

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М. : Статут, 1998. 353 с.

Карапетов А.Г. Савельев А.И. Свобода договора и ее приделы. Т. 1: Теоретические, исторические и политого-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. М. Статут, 2012. 452 с.

Printing and Numerical Registering Co v Sampson. URL: https://amp.en.google-info.org/index.php/42359467/1/printing-and-numerical-registering-co-v-sampson.html

George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds [1983] 2 AC 803. URL: https://www.lawteacher.net/cases/george-mitchell-v-finney-lock-seeds.php

Thompson v London, Midland and Scottish Railway Co 14 May 1929 [1930] 1 KB 41, CA. URL: https://www.iclr.co.uk/document/1890631917/casereport_49270/html

L’Estrange v E. Graucob Ltd [1934] 2 KB 394. URL: https://www.lawteacher.net/cases/lestrange-v-graucob.php

Canada Steamship Lines v The King [1952] AC 192. URL: https://www.lawteacher.net/cases/canada-steamship-lines-ltd-v-the-king.php

Sze Hai Tong Bank Ltd v Rambler Cycle Co Ltd. URL: https://swarb.co.uk/sze-hai-tong-bank-ltd-v-rambler-cycle-co-ltd-pc-1959/

Gillespie Bros & Co Ltd v Roy Bowles Transport Ltd. URL: https://ipsaloquitur.com/contract-law/cases/gillespie-bros-v-roy-bowles-transport/

Цивільний кодекс УРСР від 16 грудня 1922 р. URL: https://yurist-online.org/laws/codes/ex/civilnyi_kodeks_usrr_1922.pdf

Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 № 1540-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06/ed19630718#Text

Lauriane Hauchard. L’affirmation de la liberté contractuelle. URL: https://www.lepetitjuriste.fr/laffirmation-de-liberte-contractuelle/

Vertragsfreiheit. URL: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/324296/vertragsfreiheit.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n14

Постанова Верховного Суду від 16 червня 2021 року у справі № 375/278/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97926382

Гамбург І.А., Гамбург С.Л. Реалізація принципу свободи під час укладання договору, не передбаченого законом. Приватне та публічне право. 2019. № 4. С. 42-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право