Поняття та підстави ліквідації юридичних осіб, які здійснюють діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва

Автор(и)

  • Ю. Попко Аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2253-8165

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.22

Ключові слова:

юридична особа, припинення, підстави, ліквідація, сільськогосподарське виробництво

Анотація

Ліквідація юридичних осіб, які здійснюють діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва є одним із способів їх припинення. Правовий режим ліквідації полягає в юридичному оформлені безповоротного припинення юридичної особи. Під час проведення процедури ліквідації сільськогосподарських організацій слід враховувати їхній особливий правовий статус. Такі організації посідають важливе місце в системі виробництва, переробки та розповсюдження сільськогосподарської продукції, а відтак – у забезпеченні продовольчої безпеки держави. Відтак, започаткування процедури ліквідації досліджуваних суб’єктів повинно здійснюватися з урахуванням сезонного характеру сільськогосподарської виробничої діяльності, необхідності збору і реалізації сільськогосподарської продукції тощо.

Під підставами ліквідації необхідно розуміти юридичні факти, визначені законом або установчим документом, з якими законодавець пов’язує початок процедури ліквідації, тобто прийняття відповідного рішення уповноваженою особою (органом).

Легітимні підстави ліквідації юридичної особи унормовані ст. 110 Цивільного кодексу України, з приписів якої вбачається, що юридична особа ліквідується: за волевиявленням її учасників або уповноваженого органу; на підставі судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством. У спеціальному законодавстві, яким визначені особливості утворення, діяльності та припинення окремих різновидів сільськогосподарських юридичних осіб, закріплені аналогічні за змістом положення. Ключовою підставою добровільної ліквідації є рішення учасників або органу юридичної особи (оскільки по суті сплив строку, на який було створено юридичну особу, та досягнення мети, задля якої вона створювалася, «поглинаються» наявністю такого рішення). Натомість підставами примусової ліквідації є: рішення суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади; за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

Посилання

Коструба А.В. До питання форм ліквідації юридичної особи як правоприпиняючого юридичного факту. Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / редкол.: В. І. Борисова (відп. ред.) та ін. Харків : Право, 2012. С. 172-175.

Зубатенко О.М. Припинення суб’єктів господарювання автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк, 2008. 20 с.

Макаревич О.В. Ліквідація юридичних осіб і її види за цивільним законодавством України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 1-1 (29). С. 109–113.

Хоменко В.О. Припинення господарських товариств у цивільному праві України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2019. 282 с.

Чурилова Т. М. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2011. 202 с.

Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2009. 18 с.

Швець О.В. Правова природа процедури ліквідації юридичної особи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. Вип. 10-1(1). С. 233-236.

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 1: Загальні положення. Особи / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020. 928 с.

Адамович О.В. Ліквідація юридичних осіб за цивільним законодавством України: дис. … канд. юрид. наук. 081. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2021. 227 с.

Стратюк О.М. Підстави ліквідації підприємницьких юридичних осіб. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 126-129.

Скоропис О.М. Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. Київ, 2010. 20 с.

Цивільний кодекс України : Закон України № 435-IV від 16.01.2003. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 04.01.2022).

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України № 819-ІХ від 21.07.2020. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20/conv#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Про кооперацію: Закон України № 1087 від 10.07.2003. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15/conv#Text (дата звернення: 05.01.2022).

Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17.09.2008. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n221 (дата звернення: 05.01.2022).

Чабаненко М.М. Сільськогосподарський товаровиробник як аграрно-правова категорія. Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 25 вересня 2014 р.). Дніпропетровськ: НДУ, 2014. 274 с. С. 137–145.

Заболотна Н., Цуняк А. Щодо визначення правового становища фермерських господарств: Україна та зарубіжний досвід. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 травня 2019 року, Львів). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 171–173.

Покальчук М. Правове регулювання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств унаслідок припинення їхніх прав на землю. Публічне право. 2011. № 3. С. 327-332.

Заболотна Н., Могіш Н. Правові підстави припинення сільськогосподарських підприємств. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/50052/2/2018_Mohish_N-Pravovi_pidstavy_prypynennia_177-178.pdf (дата звернення: 01.02.2022).

Юркевич Ю.М. Фермерське господарство як об'єднання фізичних осіб із метою реалізації підприємницьких інтересів у сфері здійснення професійної діяльності. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2016. Вип. 77. С. 209-214.

Про фермерське господарство: Закон України № 973-IV від 19.06.2003. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text (дата звернення: 01.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право