Прикладний характер юридичних фактів в сімейних правовідносинах

Автор(и)

  • В. Піддубна Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.21

Ключові слова:

юридичні факти, сімейне право, прикладна функція

Анотація

Для аналізу юридичних фактів у сімейному праві та їх прикладної ролі критерієм може виступати ступінь відповідності сімейно-правових норм загальноприйнятим уявленням про справедливість, добросовістність, розумність, тому що несправедливі за змістом норми законодавства особливо неприпустимі у регулюванні сімейних відносин, як фактори, що визначають фізичне та психічне здоров'я громадян та моральний потенціал суспільства. Юридичні факти та їх склади, що зумовлюють виникнення, зміну та припинення відносин, відіграють особливу роль у сімейному праві. Поєднуючи норми сімейного права з суспільними відносинами, що входять у предмет галузі сімейного права, юридичні факти трансформують суспільні відносини у правові. Юридичні факти власне є підставою диференціації правового регулювання сімейних відносин. Дослідження даної тематики представляє інтерес як для нормотворчої й правозастосовної діяльності, так і для розвитку науки сімейного права в цілому. Правозастосовний орган повинен як встановити всі необхідні для вирішення справи юридичні факти, а й правильно їх кваліфікувати. Аналізуючи судову практику, автор зауважує, що потребує свого наукового вирішення проблема встановлення правової природи правоприпиняючих юридичних фактів з урахуванням наявної фактичної або юридичної обставини реальної дійсності, яка вже має місце.

Посилання

Сімейно-побутова культура та домашня економіка: Навчальний посібник / За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничек. К. : Вища освіта, 2004. 480 с.

Сафончик О.І. Правове регулювання припинення шлюбу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 ; Одес. нац. юрид. акад. О., 2004. 20 с.

Дворнік Ф. Слов'яни в европейській історії та цивілізації / пер. з англ. К. : Дух і Літера, 2000. 528 с.

Яровий В.І. Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до ХХ ст.) Курс лекцій: навч. посібник. К. : «Либідь», 2003. 632 с.

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М. : Госюриздат, 1958. 182 с.

Баландіна В. Г. Юридичні факти в податковому праві : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 Державний НДІ Міністерства внутрішніх справ України. К., 2009. 19 с.

Завальний А. М. Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. К., 2007. 22 с.

Вакарюк Л. Поняття та природа типової юридичної конструкції у фінансовому праві. Право України. 2008. № 5. С. 56-60.

Сливич І. І. Класифікація юридичних фактів у кримінально-процесуальному праві. Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. 2005. Вип. 30. С. 473-478.

Чернадчук В. Окремі ознаки юридичних фактів у бюджетному праві. Право України. 2006. № 5. С. 85-88.

Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты : монографія. Одесса : Фенікс, 2009. 112с.

Явор О.А. Види юридичних фактів: аналіз сімейного законодавства України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 6-2. С.85-88.

Данилюк Ю. В. Окремі проблемні питання класифікації юридичних фактів у конституційному праві України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 2. С. 7-14.

Явор О.А. Юридичні факти в сімейному праві: теоретико-прикладний апект.https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9497/1/YVOR_601_606.pdf C.601-606

ЦК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Адаховська Н.С.,Загальні положення про юридичні факти у правовідносинах опіки та піклування Науковий вісник Ужгородського університету, Серія ПРАВО. Випуск 16. 2011. C. 82-84

Маркосян А.В. Юридические факты в семейном праве современной России. М.: Элит, 2007. 192 с

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве : монография. М. : Госюриздат, 1958. 184 с. М. : Юрид. лит., 1984. 124 с

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении : монография. М. : Юрид. лит., 1974. 351 с

Мельник О.Г., Поняття юридичних фактів як підстав виникнення, припинення та трансформації правових відносин у сфері реалізації судової влади. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015 Серія ПРАВО. Випуск 33. Том 1 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4752/1/%D0%9F%D...D0%9D%D0%AF.pdf

Синцова Т.А. Основания возникновения и динамики государственно-правовых отношений. Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1982. 28 с.

Ухвала ВССУ від 25.01.2017 у справі № 449/1352/15-ц [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/64563243

Завальний А.М. Методологічні та теоретичні основи пізнання юридичних фактів : монографія. К. : Вид-во Європейського університету 2011. 95 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право