Свобода договору та її межі: відповідність цивільного законодавства України європейським підходам

Автор(и)

  • М. Менджул Докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3893-4402

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.19

Ключові слова:

свобода договору, межі, цивільне право, цивільне законодавство, ЄС, споживачі, інтерес, захист прав

Анотація

У статті наведено результати аналізу відповідності цивільного законодавства України європейським підходам щодо гарантування свободи договору та її обмежень. Досліджено нормативне закріплення свободи договору у європейських державах (Франції, Німеччині, Словаччині, Польщі, та Румунії). Виявлено, що у європейських державах свобода договору обмежується з метою дотримання громадського порядку, доброї моралі, захисту окремих категорій контрагентів (споживачів). У Франції сучасна редакція статті 1102 ЦК визначає, що кожен вільний щодо укладення договору, вибору контрагентів, визначення змісту та форми договору, але в тих межах, які встановлені законом. Встановлено, що в Німеччині свобода договору обмежується вимогами закону, забороною протиправності, аморальності, а також необхідністю захисту прав споживачів.

При аналізі цивільного законодавства Словаччини встановлено, що на розширення сутнісного змісту принципу свободи договору вплинула практика Конституційного Суду. У Румунії, як і в Україні, у Цивільному кодексі свободі договору та розкриттю її змісту присвячено окрему статтю. Проаналізовано відповідність українського законодавства щодо свободи договору DCFR.

З’ясовано позицію європейських науковців щодо впливу принципу in dubio pro libertate на договірну свободу та її обмеження, а також погляди вітчизняних вчених на принцип свободи договору.

Обґрунтовано, що загалом як наукові позиції, так і законодавчі положення ЦК України щодо формулювання свободи договору відповідають європейському підходу забезпечення максимальної свободи та застосуванню виключно правомірних та пропорційних обмежень із гарантуванням справедливості та недискримінації, забезпечення захисту інтересів слабших контрагентів (споживачів) та балансу публічних і приватних інтересів. Запропоновано під межами свободи договору розуміти передбачені ЦК чи іншим актом цивільного законодавства України правові, обґрунтовані, справедливі та пропорційні рамки, які обмежують свободу дій учасників договірних відносин задля гарантування балансу публічних та приватних інтересів.

Посилання

Договірне право України. Загальна частина : навч. посібник / Н. С. Кузнєцова та ін.; ред. О. В. Дзера. К. : Юрінком Інтер, 2008. 891 с.

Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекцій / І.В. Жилінкова, В.І. Борисова, І.В. СпасибоФатєєва та ін.; За заг. ред. І.В. Жилінкової, В.І. Борисової. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. 116 с.

Герман К. Ю. Свобода трудового договору як принцип трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 20с.

Горєв В. О. Свобода договору як загальна засада цивільного законодавства України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2007. 203 с.

Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л., 2001. 166 с.

L'esprit des législateurs de 1804 quant à la liberté contractuelle. URL: https://www.etudier.com/dissertations/l'Esprit-Des-L%C3%A9gislateurs-De-1804-Quant/546991.html (дата звернення: 07.02.2022)

Alexandre Rigolet. La liberté contractuelle – Les réformes passent, le principe reste. URL: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/245232/1/Libert%C3%A9%20contractuelle_article%20RFDL_2018.pdf (дата звернення: 08.02.2022)

Lauriane Hauchard. L’affirmation de la liberté contractuelle. URL: https://www.lepetitjuriste.fr/laffirmation-de-liberte-contractuelle/ (дата звернення: 08.02.2022)

Çiçek Ersoy Artunç. Vertragsfreiheit als Erscheinungsform der Privatautonomie im deutschen Zivilrecht. Annales. XL. 2008. № 57. Р. 265-320.

Občiansky zákonník. URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#predpis.cast-deviata (дата звернення: 10.02.2022)

Mária Patakyová, Barbora Grambličková. Posudzovanie dohôd medzi zakladateľmi obchodnej spoločnosti v kontexte výkonu súdnej moci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019. 2019. Р. 6-18.

Fekete I. Občiansky zákonník 1. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár, 3. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2017. 82 р.

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf (дата звернення: 10.02.2022)

Codul civil din 17 iulie 2009. URL: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630 (дата звернення: 10.02.2022)

Постанова Верховного Суду від 16 червня 2021 року у справі № 375/278/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97926382 (дата звернення: 10.02.2022)

Ханик-Посполітак Р. Ю. Принцип свободи договору в європейському праві. Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. 2006. Т. 53. С. 128-130.

Борисова В. Принципи цивільного права. Право України. 2017. №. 7. С. 67-75.

Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law. URL: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf (дата звернення: 10.02.2022)

The principles of European contract law - additional chapters of Part III - 2002. URL: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/PECL3en.html (дата звернення: 10.02.2022)

Харитонов Є.О. та Харитонова О.І. Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу. Часопис цивілістики. Випуск 18. С. 164-170.

Принципи міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА (UNIDROIT) УНІДРУА; Принципи, Міжнародний документ від 01.01.1994. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_920#Text дата звернення: 10.02.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право