Загальні положення про передумови виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин

Автор(и)

  • О. Крижевська Кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4989-6322

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.18

Ключові слова:

підстави виникнення, передумови виникнення, нотаріальні процесуальні правовідносини, нотаріальний процес, нотаріальна процесуальна правоздатність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей передумов виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин. Встановлено, що виникнення, розвиток та припинення нотаріальних процесуальних правовідносин залежить від певних умов, які у науці нотаріального процесу називають або ж передумовами, або ж підставами виникнення цих правовідносин. Зазначено, що усі загальні наукові питання передумов чи підстав для виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин є проблематикою загальної теорії права або ж теорії процесуального права, обумовлюються нею і повинні бути вирішені на рівні цієї теорії. Особливості передумов чи підстав виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин існують лише на рівні характеристики окремих елементів їх складу.

Вказано, що нотаріальні процесуальні норми права та нотаріальні процесуальні факти є безспірними передумовами виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин. Нотаріальні процесуальні факти слід розглядати підставами виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин.

Автор статті констатує, що у нотаріальному процесі виглядає недосконалою категорія правоздатності для визначення можливості особи бути суб’єктом нотаріальних процесуальних правовідносин. З огляду на широке коло суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин, їх системності, одна лише правоздатність не пояснює можливості окремих суб’єктів бути учасниками конкретних правовідносин. Відтак, передумовою виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин слід розуміти нотаріальну процесуальну правосуб’єктність. Зміст же цієї правосуб’єктності слід шукати як в правоздатності, так і в дієздатності суб’єктів. При цьому автор вважає, що варто звернути увагу і на інші можливі складові правосуб’єктності, які виокремлюються у науці.

Зроблено висновок, що сукупністю передумов виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин слід вважати: 1) норми нотаріального процесуального права; 2) нотаріальна процесуальна правосуб’єктність; 3) нотаріальні процесуальні факти.

Посилання

Баранкова В. В. Нотаріальні процесуальні правовідносини. Вісник Академії правових наук України. 2000. №3 (22). С. 117-125.

Бондарєва М.В. Особливості нотаріального процесуального правовідношення. Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 162-165.

Василина Н.В. Правовідносини в нотаріальному процесі // Закарпатські правові читання : мат. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (29-30 квітня 2010 року, м. Ужгород) : у 2-х томах / ред.кол.: Ф.Г. Ващук, Ю.Л. Бошицький, В.В. Росул, М.М. Полюжин, П.А. Трачук, Х.М. Олексик, В.М. Попович, Г.Г. Динис, М.В. Савчин, А.М. Ухаль, О.М. Ващук, П.П. Черевко, Ю.Ю. Бортейчук, В.Б. Дацюк. Ужгород : ЗакДУ, 2010. Т. 2. С. 33–35.

Діденко Л.В. Підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин, їх зміна та припинення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 4. Том 2. С. 228-233.

Єфімов О.М. Цивільні процесуальні правовідносини та передумови їх виникнення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 32 (2).С. 32–35.

Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / М. В. Цвік [та ін.] ; ред. М. В. Цвік, О. В. Петришин ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х. : Право, 2009. 584 с.

Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право: навч. посібник. Київ: Центр учбової літ.,. 2007. 352 с.

Комаров В.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти: Навч. посібник. К., НМК ВО, 1991. 104 с.

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. 184 с.

Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М.: Статут, 2009. 332 с.

Теоретичні проблеми цивільного процесуального права : підручник / за заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. К. : Алерта, 2016. 890 с.

Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник /За заг. ред. С.Я. Фурси. К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. 920 с.

Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций. Харьков: Фирма «Консум», 2001. 240 с.

Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. 88 c.

Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. К.: Прецедент, 2005. 172 с.

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2005. 624 с.

Якушев П.А. Юридические акты и поступки как основания правоотношений: учеб. пособие. Владимир: ВГПУ, 2003. 85 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право