Художність твору як об’єкта авторського права

Автор(и)

  • Х. Кметик-Подубінська Кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.16

Ключові слова:

авторське право, правова охорона твору, твір, творча діяльність, художність, художні твори, художній стиль, художницький рівень, органічність твору, системність та організація твору

Анотація

Питання інтерпретації художності творів є однією з основних теоретико-прикладних проблем авторського права, адже без чіткого розуміння зазначеної категорії на рівні дослідницької свідомості навряд чи можна вести мову про всебічне дослідження відповідних об’єктів. Власне тому, метою статті є проведення аналізу художності твору та її критеріїв, а також з’ясування ролі досліджуваної категорії для надання правової охорони твору. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню різних аспектів твору, необхідно констатувати, що у юридичній літературі так і не сформовано єдиного комплексного розуміння категорії художності твору та її характеристик.

Оптимальною методологічною основою для дослідження є комплекс філософсько-світоглядних підходів до вивчення категорії художності, загальнонаукових та спеціально юридичних методів. Так, використано методи аналізу, синтезу, дедукції, індукції, структурно-функціональний, термінологічний, герменевтико-правовий та формально-юридичний методи.

У статті досліджено зміст та сутність поняття художності твору як об’єкта авторського права. Акцентовано увагу на важливості дослідження зазначеного поняття не лише в світлі мистецтвознавчих, культурологічних та філософських галузей знань, а також в розрізі авторського права та охорони його об’єктів. Автором проведено аналіз категорії художності твору; на підставі норм законодавства у статті виокремлено основні види художніх творів. Вивчено та проаналізовано критерії художності творів. У статті досліджено змістовні та формальні складові елементи твору, а також їх роль у вирішенні питання надання відповідним об’єктам правової охорони.

Встановлено, що змістовними критеріями художності твору є гуманістична ідейність та правдивість, глибина відображення явища дійсності, тоді як формальними визнаються системність, органічність, оптимальна організацію, повнота освоєння теми, а також внутрішня гармонійність. Разом з тим, з’ясовано, що художність являє собою фундаментальну категорію і якість твору, але не може бути визначальною для вирішення питання про надання правової охорони.

Посилання

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text

Давидова М.О. Художність як категорія філософії культури в проблемному полі культури постмодерну. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. 2013. Вип. 40 (2). С. 70-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_40%282%29__10

Іванишин П. Критерії художності: актуалізація базового поняття. Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. 25.01.2016. URL: http://dontsov-nic.com.ua/kryteriji-hudozhnosti-aktualizatsiya-bazovoho-ponyattya/

Культурологічний словник. URL: https://subject.com.ua/culture/dict/1238.html

Левчук Л.Т., Панченко В.І., Оніщенко О.І., Кучерюк Д.Ю. Естетика: Підручник / За заг. ред. Л.Т. Левчук. 3-тє вид., допов. і переробл. К.: Центр учбової літератури, 2010. 520 с.

Про авторське право і суміжні права: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № № 40-44, ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Юркевич Х.І. Художні твори як об’єкти авторського права. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 214-217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право