Способи нотаріального захисту корпоративних прав за законодавством України

Автор(и)

  • Д. Дерев'янко Аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5907-9580

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.15

Ключові слова:

нотаріус, способи захисту, корпоративні права, нотаріальний захист, виконавчий напис нотаріуса

Анотація

В умовах функціонування сучасних суспільних відносин особливої інтенсивності набувають процеси створення різноманітних корпоративних юридичних осіб. У ході заснування, діяльності та припинення таких суб’єктів цивільних відносин актуальними стають питання належного захисту корпоративних прав їх учасників, а закріплення необхідних дієвих механізмів такого захисту завжди було запорукою як розвитку підприємництва загалом, так і підвищення інвестиційного клімату у нашій державі зокрема. При цьому, способи нотаріального захисту корпоративних прав потребують окремої уваги та дослідження.

Статтею 18 Цивільного кодексу України передбачено, що нотаріус вправі здійснити захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законодавчо. Звідси випливає, що на рівні кодифікованого акта фактично визначено лише один спосіб нотаріального захисту цивільних прав – вчинення виконавчого напису.

Станом на сьогодні, нотаріальна форма захисту права на виплату дивідендів шляхом вчинення виконавчого напису на документах передбачена лише щодо акціонерів. Вважаємо, що відповідний механізм захисту права на виплату дивідендів слід запровадити і щодо учасників інших юридичних осіб корпоративного типу.

Закріплений перелік видів нотаріальних дій у своїй абсолютній більшості передбачає нотаріальну охоронну, зокрема, превентивну функцію, а не захисну у її традиційному розумінні. Нотаріальна охорона та нотаріальний захист корпоративних прав досить часто є нерозривно пов’язаними. Способами нотаріального захисту корпоративних прав можуть виступати: вчинення виконавчого напису нотаріусом; накладення та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації та виступає внеском до статутного капіталу юридичних осіб корпоративного типу; накладення заборони щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до ч. 4 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до закону тощо.

Посилання

Гражданское право. В 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : БЕК, 1998. 816 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 05.01.2022).

Кот О.О. Проблеми здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав: дис. ... д – ра юрид. наук: 12.00.03/ Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака. Київ, 2017. 550 с.

Фурса С.Я. Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник. Правова Єдність. 2012. 543 с.

Особливості нотаріального провадження при вчиненні протесту векселя про неплатіж: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 06.12.2011. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0069323-11/conv#Text (дата звернення: 19.10.2021).

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 1: Загальні положення. Особи / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020. 928 с.

Серветник А.Г. Виконавчий напис нотаріуса як спосіб реалізації нотаріальної форм захисту цивільних прав: дис. на здобуття ступеня доктора філософії. Київ, 2020. 242 с.

Цивільне право України. URL: https://pidru4niki.com/1221060546173/pravo/zahist_tsivilnih_prav_interesiv_notariusom (дата звернення: 23.01.2022).

Бережна І.Г. Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом. Форум права. 2012. № 4. С. 79-84.

Шахбазян А.А. Защита гражданских прав в нотариальном производстве: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2011. 226 с.

Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17.09.2008. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Про нотаріат: Закон України № 3425-ХІІ від 02.09.1993. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 19.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право