Проблематика гендерної дискримінації в Україні: законодавчі новації й нові виклики

Автор(и)

  • І. Словська Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9587-2300

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.12

Ключові слова:

гендер, стать, законодавчі зміни, жінка, права і свободи, гарантування, природні особливості, державний захист

Анотація

Стаття вивчає особливості реалізації гендерної політики Українською державою. Досліджуються основні ознаки міжнародного та європейського законодавства, спрямовані на ліквідацію гендерної дискримінації та утвердження принципу рівного ставлення. Аналізуються терміни, які зустрічаються у вітчизняному законодавстві, – «дискримінація», «позитивні дії». Наголошується, що варто розрізняти терміни «розумне пристосування» і «позитивні дії». Одним із прикладів позитивних дій є так звані ґендерні квоти на виборах.

Автор підкреслює, що показовою характеристикою прагнення Української держави рівнятися на передові держави світу у гендерних питаннях є рівність статей в армії, поліції, інших раніше суто «чоловічих» професіях. Безперечно, що це є специфічною частиною об’єктивного процесу дійсної реальності та укріплення ролі й впливу жінки в суспільстві.

Реалізація гендерної політики в Україні розглядається на прикладі сфер військової служби та умовно «мирних» професій.

Акцентується увага на тому, що неухильне додержання зобов’язань за міжнародними договорами – конституційний принцип Української держави. Законодавчі зміни сприяють усуненню нерівностей жінок у користуванні благами в порівнянні з чоловіками. Проте, варто враховувати, що і чоловіки, і жінки є рівними та не однаковими з огляду на, хоча б, фізіологічні особливості. Надання однакового механізму реалізації їх можливостей не повинно стати перешкодою забезпечення спеціальних прав, прив’язаних до об’єктивних природних особливостей статей. Більше передумов для самореалізації можуть нести додаткові ризики – демографічні, психологічні, психічні та ін. для конкретної людини і суспільства загалом. Важливо віднайти розумне співвідношення охорони комплексу прав і свобод жінки та планомірного використання її ресурсів.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: http://zakon5. rada.gov.ua (дата звернення 12.02.2022)

Конституція України від 28.06.1996. URL: http://zakon3.rada.gov.ua (дата звернення 12.02.2022)

Мерник А.М., Кузьміна В.О., Бурлаков Б.М. Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і практичний аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 42-46.

Бухта Ю.Є. Обмеження прав на свободу та особисту недоторканність в умовах COVID-19. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. 2021. № 68. Т. 1. С. 35-40.

Жінки – 50 % успіху України. Про нас. URL: http https://50vidsotkiv.org.ua/about/ (дата звернення 12.02.2022)

Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине. Киев: ІнЮре, 2004. 367 с.

Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 560 с.

Пищуліна О. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії України. Центр Разумкова. Київ: Заповіт, 2016. 244 с.

Купчишина В. Гендерна політика щодо військовослужбовців у світі. Правові гарантії гендерної рівності в секторі безпеки і оборони України: збірник доповідей учасників круглого столу (Львів, 17 червня 2021) / Упор. І.М. Євхунич. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 56-60.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон Україні від 06.09.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 12.02.2022)

Словська І.Є. Пряма і непряма гендерна дискримінація в Україні – зворотній бік конституційного принципу рівності. Правові гарантії гендерної рівності в секторі безпеки і оборони України: збірник доповідей учасників круглого столу (Львів, 17 червня 2021) / Упор. І.М. Євхунич. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 137-142.

Виборчий кодекс України: Закон Україні від 19.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 12.02.2022)

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 03.09.1981. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 12.02.2022)

Печончик Т., Виртосу І., Луньова А. Чому їм більше прав, ніж нам?, або Чи буває дискримінація позитивною? Zmina. 25.09.2020.

Надурак В., Савайда О. Гендерна рівність в українській армії. Правові гарантії гендерної рівності в секторі безпеки і оборони України: збірник доповідей учасників круглого столу (Львів, 17 червня 2021) / Упор. І.М. Євхунич. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 80-83.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях: Закон Україні від 06.09.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 12.02.2022)

Марценюк T. «Невидимий батальйон»: участь жінок у військових діях в АТО (соціологічне дослідження) / за заг. ред. Т. Марценюк. Київ: ФОП Клименко, 2016. 80 с.

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками, затв. наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.12.1993. № 256 URL: https://zakon.rada.gov.ua/

Конвенція ООН про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду від 30.05.1937. № 45 URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 12.02.2022)

Кодекс законів про працю від 10.12.1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 12.02.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право