Предмет конституційної скарги в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.9

Ключові слова:

конституційна скарга, предмет, закон, нормативно-правовий акт, підзаконний акт

Анотація

Враховуючи досвід розвинених країн Європи щодо впровадження інституту індивідуальної конституційної скарги, Україна ставить за мету підвищити ступінь захисту прав та свобод людини. З цією метою у нашій країні було імплементовано інститут конституційної скарги, яким кожному було надано право звертатися до Конституційного Суду України з конституційною скаргою з метою перевірки на відповідність Конституції України закону, застосованого в остаточному судовому рішенні по справі суб’єкта права на конституційну скаргу.

Як випливає з викладеного вище, предметом перевірки нормативно-правового акту на відповідність конституції за конституційною скаргою особи може бути лише закон. Можливість перевірки на конституційність інших нормативно-правових актів, таких як акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чинним законодавством не передбачена, що може поставити під загрозу авторитет Конституційного Суду України та вітчизняного правосуддя в цілому. Крім цього, це також може загрожувати належному захисту прав і свобод людини. Іншим негативним наслідком подібного звуження предмету конституційної скарги є і те, що особи, які позбавлені цього права змушені звертатися безпосередньо до Європейського суду з прав людини задля захисту своїх порушених прав.

Певне розширення предмету конституційної скарги дозволить суттєво покращити ситуацію з забезпеченням верховенства права та Конституції, і сприятиме підвищенню довіри населення до органу конституційної юрисдикції. Окрім цього, подібне зменшить кількість звернень до Європейського суду з прав людини, що в перспективі поліпшить імідж вітчизняної системи захисту прав і свобод людини.

       Проте, надмірне розширення предмету конституційної скарги може призвести до перевантаження Конституційного Суду України подібними зверненнями, що може спричинити паралізацію його діяльності. Таким чином, вирішуючи питання щодо розширення предмету конституційної скарги, необхідно знайти баланс між забезпеченням належного захисту прав і свобод людини та реальною можливістю Конституційного Суду України у сфері розгляду подібних справ.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20160930#n5291

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text

М. Гультяй, Модель конституційної скарги для України: питання оптимізації, Віче №4, 2013 URL : http://veche.kiev.ua/journal/3524/

Бесчастний В.М., Запорожець В.І., Інститут конституційної скарги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Правовий часопис Донбасу № 3 (72), 2020 с.9-20

Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. К. : «МП Леся», 2007, с.715

Дані з Щорічної інформаційної доповіді Конституційного суду України за 2017 рік. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2017.pdf

Дані з Щорічної інформаційної доповіді Конституційного суду України за 2018 рік. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2018.pdf

Дані з Щорічної інформаційної доповіді Конституційного суду України за 2019 рік. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2019.pdf

Дані з Щорічної інформаційної доповіді Конституційного суду України за 2020 рік. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/dopovid_2020.pdf

Василь Лемак: «Конституційна реформа укріпила не лише Конституційний Суд, а й усі суди України», з матеріалів VI Міжнародного судово-правового форуму, 2018 URL: https://ccu.gov.ua/novyna/cuddya-ksu-vasyl-lemak-konstytuciyna-reforma-ukripyla-ne-lyshe-konstytuciynyy-sud-y-usi-sudy

Суддя КС Василь Лемак: «Для нас важливо, щоб суб’єкти правотворчості відчували вимоги конституційності із самого початку», Закон і бізнес, 2018 URL: https://zib.com.ua/ua/133892-suddya_ks_vasil_lemak_dlya_nas_vazhlivo_schob_subekti_pravot.html

Конституційний Суд України, «У КСУ відбувся круглий стіл «Ефективна реалізація права на конституційну скаргу в Україні» URL: https://ccu.gov.ua/novyna/u-ksu-vidbuvsya-kruglyy-stil-efektyvna-realizaciya-prava-na-konstytuciynu-skargu-v-ukrayini

Гуменюк В.Є., Напрями вдосконалення законодавчої бази публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, «Гельветика», 2021 с.41-46 URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/2_2021/2_2021.pdf#page=47

Керівництво з належної практики щодо національних засобів правового захисту (ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 18 вересня 2013 року) URL: https://rm.coe.int/k-/1680695aab.

Маріні проти Албанії, заява № 3738/02, 18 грудня 2007 року URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LN4X7LBpAm0J:hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-84061%26filename%3D001-84061.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=u

Draft Study on Individual Access to Constitutional Justice on the basis of comments by Mr. G. Harutyunyan, Ms. A. Nussberger, Mr P. Paczolay. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), 2010 URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2010)004-e

Україна та Європейський суд з прав людини, 2021 URL: https://coe.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/ukrayina-ta-yevropejskij-sud-z-prav-lyudini

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская Комиссия), Исследование о прямом доступе к конституционному правосудию, Стасбург, 2011, URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2010)039rev-rus

Гультяй М., Особливості функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина, Віче 17/2011 URL: http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:1JD96tLlVscJ:scholar.google.com/+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8&hl=ru&as_sdt=0,5

Конституція Австрійської республіки від 10 листопада 1920 р. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=160&attempt=1

Бисага Ю., Гицько М., Запровадження повної нормативної конституційної скарги в Україні як ефективного правового інструменту захисту основних прав і свобод, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 груд. 2015 р., К.:ВАІТЕ, 2016, с 41-49 URL: https://www.osce.org/files/f/documents/d/9/385692.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право