Концепція соціальної держави в Україні: сучасний стан та проблеми реалізації

Автор(и)

  • К. Кулі-Іванченко Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права, доцент, Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.8

Ключові слова:

соціальна держава, правова держава, соціальні права, соціальна функція держави, соціальне законодавство

Анотація

Статтю присвячено аналізу теоретичних і конституційно-правових основ соціальної держави, їх вдосконалення, а також пошуку оптимальних шляхів для вирішення спірних питань щодо розбудови в Україні соціальної держави.

Україна, як молода держава, ще й досі перебуває у стані розбалансованості державних, суспільних і політичних інтересів, відповідно сьогодні потребує визначення та чіткої регламентації свого розвитку як держава соціальна, том ця проблематика не втрачає актуальності. На теперішній час цьому заважають ряд чинників. По-перше, в Україні триває економічна криза, по-друге, на сході України продовжуються військові дії та по-третє, Україна зіштовхнулася з пандемією COVID-19, що потребує встановлення карантинних обмежувальних заходів.

Розбудова в Україні соціальної держави неможлива без забезпечення повноцінного функціонування механізму правової держави. Ось чому важливим фактором становлення в Україні соціальної держави є забезпечення розвитку та дотримання принципів правової держави. Тому і проблеми України як соціальної держави потрібно розглядати в розрізі проблем забезпечення правової держави.

Важливим засобом забезпечення статусу соціальної держави є дотримання конституційних засад у соціальній сфері. У цьому контексті набуває також  актуальності питання забезпечення сталого виконання і дотримання рішень Конституційного Суду України, оскільки очевидно, що наявність відповідної позиції цього органу щодо питань соціальних пільг не є перешкодою для подальшого порушення Конституції в аналогічній правовій ситуації. Така практика держави не відповідає принципам правової держави, оскільки механізмом забезпечення соціальної держави виступає саме правова держава, відповідно, необхідно докладати максимум зусиль для утвердження режиму конституційної законності як у сфері правотворчості, так і у сфері правореалізації.

Україна на шляху наближення до європейських стандартів повинна акцентувати саме на державно-правовому аспекті соціальної спрямованості, чому мають також відповідати глибинні соціально-економічні перетворення в державі.

Посилання

Кулі-Іванченко К.К. Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 232 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник для вузів. Харків: Еспада, 2006 . 775 с.

Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. С Шемшученко (голова) [та ін.] Київ, Українська енциклопедія, 1998. T.5. 2003. 736 с.

Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія / Д. С. Терлецький, О. В. Марусяк, Ю. Д. Батан, М. В. Афанасьєва та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. М. В. Афанасьєвої. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 356 с.

Иваненко В. А., Иваненко В. С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые акты. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 404 c.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 05.10.2000 № 2017-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text.

Про прожитковий мінімум : Закон України від 15.07.1999

№ 966-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text.

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text.

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019

№ 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text.

Про соціальний діалог України : Закон Україні від 23.12.2010 № 2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text.

Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення : Постнова Кабінету Мінісрів України від 01.06.2020 р. № 450. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#Text.

Мірошниченко Ю. Проблеми забезпечення верховенства Конституції України в питаннях соціальної держави. Вісник Конституційного Суду України. 2010. №3. С. 125-132.

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Про Державний бюджет України на 2022 рік : Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text.

Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 чер. 1996 р. (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції

України (конституційності) положень статей 44,

, 78, 80 Закону України «Про Державний бюджет

України на 2004 рік» та конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень

частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону

України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 1 грудня 2004 року № 20-рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-04#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції

України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14,

, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710-07#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I,

пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів України» від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-08#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення «збалансованість бюджету», використаного в частині третій цієї статті від 27 листопада 2008 року № 26-рп/2008 (справа про збалансованість бюджету). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v026p710-08#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право