Щодо проблем розуміння категорія «санкція» у теорії права та галузевому правознавстві

Автор(и)

  • Т.В. Міхайліна професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса , Ukraine
  • Ю.В., Гоцуляк в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса , Ukraine
  • А.П. Гель доцент кафедри судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.49

Ключові слова:

санкція, правова норма, юридична відповідальність, теорія права, кримінальне право, цивільне право, господарське право, адміністративне право.

Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу та переосмисленню категорії «санкція» у теорії права та галузевому правознавстві.
У результаті проведеного дослідження підтримується загальнотеоретичне визначення категорії „санк- ція” як частини правової норми, що передбачає негативні наслідки невиконання чи неналежного виконання правила, закріпленого у диспозиції норми права.
Наголошується, що, не зважаючи на наявність певних термінологічних розбіжностей, у цілому науки кримінального права та теорії права рухаються в один бік щодо визначення санкцій та їхньої класифікації, чого не можна сказати про інші галузі права. У науці цивільного права сучасні визначення виводять нас не лише за межі правової норми, а й за межі законодавства в цілому, роблячи акцент на здатності санкцій міс- титися у договорі між сторонами, а отже асоціюючи санкцію не з частиною правової норми, а з юридичною відповідальністю як такою. І у повній мірі з видом та мірою відповідальності співвідносяться санкції у господарському праві.
Зроблено висновок, що теоретичні підходи до визначення санкцій в адміністративному праві чітко мож- на поділити на дві групи, перша з яких „вписується” у загальне розуміння санкції. Під час звернення ж до новітніх доктринальних джерел (друга група), спостерігається суттєва їхня варіативність та спроби відійти від усталеного визначення. Причому розуміння санкції виводиться далеко за межі як правової норми, так і юридичної відповідальності, розповсюджуючи його, у тому числі, на попереджувальні заходи.
Таким чином, потребує розрізнення категорії „санкція” як спеціально обмежувальних заходів, як заходів юридичної відповідальності та як структурного елементу правової норми. Причому, якщо по відношенню до обмежувальних заходів термін „санкція” цілком може застосовуватися, що обумовлено етимологією цього поняття, то ототожнення санкції як елементу правової норми та заходів юридичної відповідальності має повністю виключатися. Застосування таких категорій як синонімічних як на доктринальному, так і на практичному рівні призводить до правової невизначеності та змішування понять.

Біографія автора

Т.В. Міхайліна , професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Орловська Н.А. Актуальні проблеми побудови кримінально-правових санкцій в контексті реалізації принципу гуманізму. Часопис Академії адвокатури України. 2011. №1. С. 101-106.

Корабель М. Правовий аналіз формування санкцій кримінально-правової норми. Підприємництво, господарство і право. 2020. №2. С. 287-291.

Пинаев А.А. Уголовное право Украины. Общая часть. Харьков: Харьков Юридический, 2005. 664 с.

Денисова Т.А. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання за законодавством України: навч. посібник. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2004. 152 с.

Советское уголовное право. Общая часть. Под ред. Н.А.Беляева, М.И.Ковалева. Москва, 1977. 478с.

Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс. Москва: Юрид. лит., 1994. 190с.

Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции. Москва, 1975. 139с.

Теория государства и права: учебник. Под ред. Р.А.Ромашова. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2005. 630с.

Скоромний Д.А. Санкції норм права, що регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень. Часопис Київського університету права. 2018. №1. С. 224-227.

Навальнєва Н. Санкція як правовий засіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2019. №3. С. 40-45.

Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 453 с.

Кот О.О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. Київ: Алерта, 2017. 494 с.

Шишка РБ. Санкції у цивільному праві. Правничий вісник університету „Крок”. 2019. № 34. URL: https://lbku. krok.edu.ua/krok-university-law-journal/article/view/193.

Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 р., № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 18, 19-20, 21-22. Ст. 144.

Бучинська А., Машевська Д. Оперативно-господарські санкції як різновид господарських санкцій. Підприємництво, господарство і право. 2018. №3. С. 35-39.

Венедиктов Ю.А., Черепахин А.М. Финансовые санкции в системе управления. Москва: Финансы и статистика, 1985. 64 с.

Хоменко В.Н. Ответственность в хозяйственном праве. Киев: «Вища школа», Изд-во при Киевском ун-те, 1975. 176 с.

Устименко Є.В. Поняття та ознаки санкцій в адміністративному праві. Право і суспільство. 2017. №2. Ч. 2. С. 116-120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-14