Міжнародно-правовий досвід боротьби з нелегальною міграцією на морському транспорті

Автор(и)

  • О.О. Кукшинова Доцент, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Одеського національного морського університету, Ukraine
  • А.О. Самойленко Студент магістратури Одеського національного морського університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.47

Ключові слова:

нелегальна міграція, морський транспорт, міжнародно-правове регулювання, європейський досвід, міграційна криза, правосвідомість

Анотація

Дана стаття висвітлює вплив міжнародного права на світовий процес нелегальної міграції, розкриває
низку міжнародних проблем, пов’язаних з міжнародною міграцією, зокрема, на морському транспорті, ви-
значено основні чинники, що впливають на нелегальну міграцію в цілому, вказується стан нелегальної мі-
грації в різних країнах Європейського Союзу, приділяється увага таким важливим міжнародно-правовим до-
кументам як Шенгенська угода 1985 та 1990 років, дублінська Конвенція 1990 року, Маастриський договір
1992 року та Амстердамський договір 1997 року.
Також у статті приділено увагу агентству Європейського Союзу, яке займається охороною зовнішніх кор-
донів та їх захистом від нелегальних мігрантів, зокрема, на морських шляхах.
Здійснено аналіз теоретичних та практичних аспектів протидії нелегальній міграції на морському тран-
спорті на міжнародному рівні, а також у виробленні науково-теоретичних підходів для розв’язання мігра-
ційних проблем, охарактеризовано правову регламентацію протидії нелегальній міграції на морському
транспорті світовими морськими державами та особливості участі в цій діяльності спеціально створених
міждержавних органів, визначено основні засоби Європейського Союзу щодо протидії нелегальній міграції
на морському транспорті, які можуть бути застосовані для вдосконалення правового регулювання діяльно-
сті міграційних органів інших країн, а також обґрунтовано організаційно-правові засади діяльності євро-
пейських країн в галузі нормативно-правового забезпечення протидії нелегальній міграції на морському
транспорті.
Досліджено дії європейських держав в особі відповідних державних органів у вирішенні проблем неле-
гальної міграції за допомогою торгових флотів європейських країн. В статті приділено увагу впливу неле-
гальної міграції на формування та зміну правосвідомості суспільства, як початку формування криміноген-
них чинників серед нелегальних мігрантів в країні перебування.

Посилання

Офіційний сайт ООН (статистичні дані) URL: https://www.un.org/en/desa (дата звернення 01.10.2021);

Книш С. Особливості міжнародно-правового механізму у боротьбі з нелегальною міграцією в сучасних умовах, Харків, 2019. С.378;

Посібник з прецедентного права Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Переклад з англійської мови та опрацювання: Олександр Дроздов та Олена Дроздова, Київ, 2019. С. 45;

Договір про реалізацію Шенгенської угоди між Уряду і країн Економічного Союзу Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою від 14 червня 1985 року про поступове скасування прикордонного: Шенгенська конвенція від 19.06.1990 року/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2009. №987_005;

Конвенція, що визначає державу, яка відповідає за розгляд заяв про надання притулку, що подані в одній з держав-членів Європейських Співтовариств: Дублінська конвенція від 15.06.1990 року / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 994_310;

Договір про заснування Європейської Спільноти: Маастрихтський договір від 25.03.1957 року/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2005. №994_017;

Офіційний сайт Frontex URL: https://frontex.europa.eu (дата звернення 01.10.2021);

Герасіна Л.М. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія / Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян О.П. Дзьобань та ін. Харків: Право, 2009. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29