Міжнародно-правова регламентація транснаціональної кіберзлочинності у кіберпросторі

Автор(и)

  • В.В. Попко доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • Є.В. Попко кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.46

Ключові слова:

міжнародне кримінальне право, транснаціональний злочин, кіберзлочин, кіберпростір, конвенція

Анотація

У статті розглядається міжнародно-правова регламентація протидії кіберзлочинності, що розглядається як явище транснаціонального характеру. У групі транснаціональних злочинів, поряд із незаконним обігом наркотичних засобів, терористичними акціями, «відмиванням» брудних коштів, незаконним ввезенням мігрантів, торгівлею людьми, незаконним обігом вогнепальної зброї, фальшуванням грошей тощо, кіберзлочини посідають вагоме місце з огляду суспільної шкоди, безпрецедентного поширення у світі й стрімкого зростання. Вивчаються напрацьовані міжнародним кримінальним правом механізми і напрямки боротьби із кіберзлочинами, серед яких міжнародно-правова регламентація має основоположне значення, й відзначаються складнощі у визначенні понять «кіберзлочинність» та «комп’ютерні злочини». Наводиться класифікація видів кіберзлочинів та виявляються найбільш характерні їх риси.

Автором аналізуються міжнародні нормативні документи, що складають правову основу регулювання відносин у сфері міжнародної кіберзлочинності, серед яких чільне місце посідають конвенції, зокрема Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р., Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 р. та Додатковий протокол до неї від 28 січня 2003 р. Аналізуються зобов’язання держав щодо криміналізації кіберзлочинів у національному законодавстві, розглядаються види протиправних дій, пов’язаних з кіберзлочинністю, зокрема основні чотири групи злочинів, які класифікуються у Конвенції про кіберзлочинність 2001 р. по родовому об’єкту та за видовими ознаками об’єкта посягання: 1) злочини проти конфіденційності, цілісності і доступності комп’ютерних даних і систем; 2) правопорушення, пов’язані з використанням комп’ютерних засобів; 3) правопорушення, пов’язані із змістом даних; 4) правопорушення, пов’язані з порушенням авторського права і сумісних прав, а також додаткові види відповідальності і санкції (замах, співучасть). Протокол до Конвенції про кіберзлочинність 2003 р. розширює це коло злочинів й містить зобов’язання стосовно криміналізації наступних діянь: поширення расистських і ксенофобських матеріалів через комп’ютерні системи. Відзначається обмеженість дії Конвенції про кіберзлочинність 2001 р., ухваленої Радою Європи, й необхідність прийняття універсального документу, що значно б підвищило рівень протидії злочинам у кіберпросторі.

Посилання

Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства - глобальне завдання у новому тисячолітті», прийнята 12 грудня 2003 р. / URL: / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text

Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи від 28 січня 2003 р. / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_687

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, ухвалена Резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р. / URL: / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789

Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу, ухвалену 29 травня 2000 р. / URL: / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_238#Text

Конвенція про кіберзлочинність, ухвалена Радою Європи 23 листопада 2001 р. / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575

Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information highways): вопросы правового регулирования в сфере Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2007. 248 с. С. 165.

Дремин В.Н. Глобализация информационных систем как фактор глобализации преступности / Інформаційні технології та безпека: зб. наук. праць. К., 2002. Вип. 1. С. 54-61.

Зелинская Н.А. Преступность в киберпространстве: международно-правовой дискурс / Актуальні проблеми держави і права. Випуск 67, 2013. С. 465-477. С. 467.

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: сборник материалов: в 3-х книгах / Под общ. ред. В.В. Голины. Киев-Харьков: Право, 2013. Кн. 3. 2013. 168 с.

Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності): підручник / В.А. Грінчак, І.В. Земан, І.І. Когутич, О.К. Марін. Харків: Право, 2019. 440 с.

Теорія та практика міжнародного кримінального права: підручник / Зелінська Н.А., Андрейченко С.С., Дрьоміна-Волок Н.В., Коваль Д.О.; за ред. проф. Зелінської Н. А. Одеса: Фенікс, 2017. 582 с.

Тропина Т.Л. Киберпреступность и кибертерроризм: поговорим о понятийном аппарате / Сборник научных трудов международной конференции «Информационные технологии и безопасность. – К.: Нац. Акад. наук Украины, 2003. Вып. 2. С. 173-181.

Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: Дис. канд. юрид. наук по специальности 12.00.08. Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 2005. 234 с.

Юридический интернет-журнал «Первый юрист». URL: https://urist.one/dolzh-rnstnyprestupleniya/kiberprestupnost/kiberprestuplenie.html

Веб-сайт: https://iccc.pro/

Док. ООН. E/CN.15/2011/19. П. 10.

Док. ООН. А/CONF. 187/10.

Док. ООН. А/CONF. 203/14.

The Global Risks Report 2019 (14th Edition) / World Economic Forum / URL://http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo-bal_Risks_Report_2019.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29