Поступ до рівності у практиці ЄСПЛ та договір про партнерство у фактичних союзах

Автор(и)

  • М. В. Менджул докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.45

Ключові слова:

принцип рівності, партнерство, договір, фактичний союз, ЄСПЛ

Анотація

У статті досліджено поступ до рівності у практиці ЄСПЛ та її істотний вплив на договір про партнерство у фактичних союзах. Встановлено, що за останні тридцять п’ять років підходи Європейського суду з прав людини до питання про право одностатевих партнерів на сімейне життя і його формальне визнання зазнали суттєвих змін. Виявлено, що питання дискримінації було предметом розгляду по низці справ щодо різних прав гомосексуальних союзів.

Обґрунтовано, що у аспекті права на формальне визнання одностатевих партнерств з боку держави ключовим є рішення ЄСПЛ по справі «Oliari and others v. Italy». Виявлено, що незважаючи на багаторічну прецедентну практику Європейського суду з прав людини та положення Регламенту Ради ЄС № 2016/1104 досі не всі держави Європейського Союзу передбачили правову визначеність одностатевим парам навіть у формі цивільних партнерств (а саме: Словаччина, Польща, Румунія, Болгарія, Латвія та Литва).

Досліджено французький досвід регулювання порядку укладення, істотних умов договору про партнерство, а також порядок його припинення.

Обґрунтовано, що враховуючи євроінтеграційні процеси в Україні, реформування її приватного права саме на європейських стандартах, наша держава з огляду на принцип рівності і позитивні зобов’язання по статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод повинна гарантувати партнерам у фактичних союзах незалежно від їх статі правову визначеність. На нашу думку, оптимальним є внесення змін до ЦК України і надання права на укладення договорів про цивільні партнерства особам незалежно від статті. При цьому СК України має зберігати гетерономний підхід, тобто гарантувати право на шлюб особам протилежної статі, що в повній мірі відповідає ст. 12 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Враховуючи, що договір про партнерство може бути ефективним правовим регулятором відносин осіб у фактичних союзах, варто при удосконаленні українського законодавства запозичити позитивний досвід Франції.

Посилання

Мельниченко Ю.О. Матеріальні та процесуальні аспекти фактичних шлюбних правовідносин: автореф. дисертації на здобуття на наукового ступеня канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Харків, 2021. 28 с.

Розгон О. В. Законне та договірне регулювання утримання фактичного подружжя. Мала енциклопедія нотаріуса. 2016. № 4 (88). URL: https://bit.ly/3bcAQsw (дата звернення: 29 серпня 2021).

Менджул М.В., Давидова Н.О. Механізм цивільно-правового регулювання майнових відносин партнерів у фактичних союзах. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. 2021. Випуск 65. С. 124-127.

Case of Norris v. Ireland. Application no. 10581/83, 26 October 1988. URL: http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/1988/22.html (Last accessed: 12.08.2021).

Karner v. Austria. Application no. 40016/98, 24 July 2003. URL: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2003/395.html (Last accessed: 14.08.2021).

Р.B. and J.S. v. Austria. Application no. 18984/02, 22 July 2010. https://www.legislationline.org/download/id/6761/file/ECHR_P.B.%20and%20J.S.%20v.%20Austria_2010_en.pdf (Last accessed: 14.08.2021).

Schalk and Kopf v. Austria. Application no. 30141/04, 24.06.2010. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-912%22]} (Last accessed: 12.08.2021).

Oliari and others v. Italy. Applications nos. 18766/11 and 36030/11, 21 July 2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-156265%22]} (Last accessed: 14.08.2021).

Orlandi and others v. Italy. Applications nos. 26431/12; 26742/12; 44057/12 and 60088/12, 14 December 2017. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-179547%22]} (Last accessed: 15.08.2021).

Council Regulation (EU) 2016/1104 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of the property consequences of registered partnerships. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1104 (Last accessed: 15.08.2021).

ЄСПЛ почав комунікацію у справі про право одностатевих пар на шлюб, яку ведуть адвокати УГСПЛ. URL: https://helsinki.org.ua/articles/yespl-pochav-komunikatsiiu-u-spravi-pro-pravo-odnostatevykh-par-na-shliub-iaku-vedut-advokaty-uhspl/ (Дата звернення: 29.08.2021).

Code civil. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/ (Last accessed: 29.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29