Забезпечувальні заходи в системі гарантування права на справедливий суд

Автор(и)

  • В. В. Заборовський доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • В.В. Манзюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • А. В. Стойка магістр права, асистент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.41

Ключові слова:

забезпечувальні заходи, забезпечення позову, доступ до правосуддя, справедливий суд, процесуальні механізми

Анотація

Дане наукове дослідження присвячене розкриттю інституту забезпечувальних заходів, а саме – забезпечення позову, яке є одним із процесуальних механізмів реалізації доступності правосуддя. Оскільки саме можливість виконання остаточного судового рішення забезпечить справедливий суд кожному учаснику процесу.

Для достовірності та повноти отриманих результатів авторами у даному дослідженні було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними насамперед для правової науки. Комплексне використання таких методів забезпечило досягнення мети і завдань дослідження, а також переконливість сформульованих висновків. Зокрема, діалектичний метод застосовувався для дослідження правової природи та значення інституту забезпечувальних заходів у цивільному та господарському судочинстві. Методи аналізу та синтезу використовувалися у формулюванні основних понять, таких як «забезпечувальні заходи», «забезпечення позову» тощо. Історико-правовий метод дозволив зосередитися на процесі нормативно-правового регулювання та законодавчого закріплення інституту забезпечувальних заходів. Формально-логічний метод використовувався при аналізі норм діючого законодавства та теоретичних розробок, що стосуються, зокрема, сутності процесуальних інструментів доступності або обмеження доступності до правосуддя. Емпіричну базу дослідження склали матеріали вітчизняної судової практики.

На підставі проведеного дослідження, автори доходять висновків, що забезпечення позову як процесуальне явище не може залишатися незмінним, воно набуває з часом нові риси, втрачає архаїчні елементи, але при цьому поки що ні втрачає, а скоріше, навпаки, нарощує своє значення в сучасному цивільному процесі. Зараз забезпечення позову є складовою частиною інституту забезпечувальних заходів (поруч із забезпеченням доказів), що відповідає охоронюваній функції. Таким чином, фактичне виконання судових рішень в значній мірі покликаний гарантувати інститут забезпечення позову як однин із видів забезпечувальних заходів. Учасники цивільного судочинства звертаються до даного інституту з метою гарантії виконання майбутнього судового рішення і превенції заподіяння їм значної шкоди.

Посилання

Козлов М.И. Социальная справедливость в контексте русской традиции: монография. Архангельск: КИРА, 2010. 201 с.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

Правосудие в современном мире монография / В.М. Лебедев, Т.Я. Хабриева, А.С. Автономов и др. ; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. 2 е изд., доп. и перераб. Москва: Норма, 2017. 784 с.

Постанова Верховного Суду від 15 вересня 2020 р. у справі № 753/22860/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92270719

Селькова А.А. Институт обеспечительных мер в процессуальном законодательстве России и Англии: сравнительно-правовой аспект: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.15. Екатеринбург, 2018. 240 c.

Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. в 3-х т. Т. 3. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1879. С. 306.

Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. Москва: Статут, 2016. 624 c.

Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. Изд. 3-е, исп. и доп. СПб.: Типография Д.В. Чичинадзе, 1899. 411 c.

О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление ВЦИК от 10 июля 1923 г. (вместе с «Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») (утратив силу). Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 46-47. Ст. 478.

Об изменении действующего законодательства РСФСР в связи с постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах»: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.05.1937 г. (утратил силу). Собрание Законов СССР. 1936. № 34. Ст. 39.

Цивільний процесуальний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р. (втратив чинність). Відомості Верховної Ради УРСР. 1963. № 30. Ст. 464.

Котлярова В.В. Сущность, виды и порядок применения обеспечительных мер в арбитражном процессе: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.15. Саммара, 2015. 266 c.

Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9. Бізнес: законодавство та практика. 2007. № 7. С. 3.

Постанова Верховногоо Суду від 12 лютого 2020 р. у справі № 381/4019/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87640690

Постанова Верховного Суду від 05 червня 2018 р. у справі № 543/730/14-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74777545

Постанова Запорізького апеляційного суду від 08 вересня 2020 р. у справі № 336/561/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91432809

Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.15. Москва, 2005. 24 c.

Постанова Київського апеляційного суду від 05 листопада 2020 р. у справі № 752/8848/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92690138

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Офіційний вісник України. 2004. № 16. Ст. 1088.

Постанова Київського апеляційного суду від 22 січня 2020 р. у справі № 761/30369/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87127053 .

Дигесты Юстиниана. Книга первая. Титул I / отв. ред. Е.А. Скрипилев; пер. и примеч. И.С. Перетерского. Москва: Наука, 1984. 456 с

Беланова Г.О. Понятие юридической справедливости как основания правоприменительного акта: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Ставрополь, 2003. 21 с.

Комилов К. Приоритетная задача – обеспечение справедливости в обществе. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги. 2020. URL: http://uza.uz/posts/43353

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Popov v. Ukraine» on July 8, 2003 (Application № 13243/02). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23310

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Żuk v. Poland» on October 6, 2016 (Application № 48286/11). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157527

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура