Конфіденційне спілкування адвоката зі своїм клієнтом як гарантія здійснення адвокатської діяльності

Автор(и)

  • В.В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.40

Ключові слова:

правнича допомога, правовий статус адвоката, гарантії адвокатської діяльності, конфіденційне спілкування, право на побачення з адвокатом

Анотація

Дана стаття присвячена розкриттю теоретико-прикладних питань, які пов’язані із реалізацією однієї із основних гарантій професійної діяльності адвоката, а саме забезпечення конфіденційності його спілкування зі своїй клієнтом.
В рамках даного дослідження було розкрито різні підходи науковців, а також позиції законодавця щодо практичного забезпечення права підозрюваного (обвинуваченого) на конфіденційне спілкування зі своїм захисником насамперед у випадках затримання такої особи. Аналізуються також міжнародні стандарти та практика Європейського суду з прав людини в аспекті реалізації заборони втручання у приватне спілкування адвоката із його клієнтом. Аргументується позиція, згідно з якою існування безсумнівної довіри до професійної діяльності адвоката, як квінтесенція здійснення адвокатської діяльності, можливе лише за умови неухильного дотримання принципу конфіденційності, що забезпечується в тому числі, й забороною втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом.
Для досягнення поставленої мети, автором були застосовані характерні для правової науки методи. Дослідження проводилося із застосуванням діалектичного методу пізнання правової дійсності, що надав можливість проаналізувати сутність гарантії щодо заборони втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом, тоді як використання системно-структурного методу надало можливість визначити загальну структуру роботи, що сприяло належному розкриттю завдань дослідження.
На підставі проведеного дослідження, автор доходить висновку, що українське законодавство приділяє значну увагу гарантії забезпечення конфіденційності спілкування адвоката зі своїм клієнтом, яке в цілому відповідає міжнародним засадам у цій сфері та спрямоване на створення належних умов забезпечення дотримання принципу конфіденційності та адвокатської таємниці як необхідних умов здійснення адвокатської діяльності.

Посилання

Заборовський В.В., Манзюк В.В. До дефініції поняття «гарантії адвокатської діяльності». Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15-16 лютого 2019 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. С. 144-147.

Заборовський В.В. Деякі проблемні аспекти забезпечення матеріально-правових та процесуально-правових засобів реалізації гарантій професійної діяльності адвоката. Urgent problems of law on the modern stage of statehood development: International research and practice conference (Lublin (Republic of Poland), October 20-21, 2017). Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing, 2017. P. 101-104.

Заборовский В.В. Профессиональные гарантии адвокатской деятельности по осуществлению обыска в отношении украинского адвоката в контексте их соответствия традициям европейских стран и практике Европейского суда по правам человека. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. 2017. № 42 (115). S. 355-369

Заборовський В.В. Правова природа гарантій, що пов’язані з кримінальним переслідуванням адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 47. Т. 3. С. 141-144.

Заборовський В.В. Деякі проблемні питання забезпечення реалізації свідоцького імунітету адвоката як гарантії його професійної діяльності. Актуальні проблеми адвокатури: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 грудня 2017 р.) / редкол.: Л.М. Москвич та ін. Т.1. Х.: Вид-во «Юрайт», 2018. С. 27-30.

Заборовський В.В. Гарантії як засіб забезпечення інформаційної безпеки адвокатської діяльності. Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 24 квітня 2020 року). Ужгород: РІК-У, 2020. С. 32-36.

Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 9 червня 2017 року. URL: http://vkdka.org/wp-content/uploads/ 2017/07/PravilaAdvokatskojiEtiki2017.pdf

Юрчук С.В. Проблемы реализации прав адвокатов при работе с подзащитными, находящимися в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Концепт. 2016. Т. 11. С. 1696-1700.

Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Право адвоката на беспрепятственные встречи и коммуникации со своим доверителем. Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 2 С. 104-107.

Винокуров О. Проблеми реалізації права захисника на конфіденційне побачення з підозрюваним. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 3. С. 187–190.

Маслюк О.В. Процесуальна діяльність захисника зі спростування підозри (обвинувачення): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Львів, 2018. 217 с.

Святоцький О. Д., Михеєнко М. М. Адвокатура України: навч. посіб. К.: Ін Юре, 1997. 224 с.

Северин К.М. Проблеми нормативного регулювання та реалізації принципу конфіденційності адвокатської діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. Вип. 9-2(2). С. 120-122.

Панченко В.Ю., Михалева А.Е. Правовые средства обеспечения доверия клиента при оказании юридической помощи: возможности и пределы использования. Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. № 11. С. 243-245.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/994_343

Бураева С.К. Об адвокатской тайне. Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 2. С. 263-265.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 17.

Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. URL: http://www.ohchr.org/EN/Professionallnterest/ Pages/RoleOfLawyers.aspx

Standards for the independence of the legal profession, adopted by the IBA on 7 September 1990 in New York. URL: http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx

Recommendation № R(2000)21 of the Committee of Ministers to member States on the freedom of exercise of the profession of lawyer, adopted by the Committee of Ministers on 25 October 2000 at the 727th meeting of the Ministers’ Deputies. URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=533749&SecMode=1&DocId=370286&Usage=2

Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року «Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_206#Text

Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 «On the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0048

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам від 1 серпня 1990 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/995_835

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955. URL: http://www.ohchr.org/Documents/ Professionallnterest/treatmentprisoners.pdf

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Yefimenko v. Russia» оn February 12, 2013 (Application № 152/04). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116369

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Niemietz v. Germany» ОN December 16, 1992 (Application № 13710/88). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Altay v. Turkey» ОN April 9, 2019 (Application № 11236/09). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192210

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Öcalan v. Turkey» (Application № 46221/99). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69022

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «M. v. Netherlands» ОN July 25, 2017 (Application № 2156/10). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175667

Про попереднє ув'язнення Верховна Рада України : Закон від 30 червня 1993 року № 3352-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 360/

Погорецький М.М. Гарантії забезпечення додержання адвокатської таємниці у кримінальному провадженні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 3 (72). С. 282-287.

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. К., 2017. 577 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги: Закон України від 14 липня 2021 року № 1637-IX. Голос України від 07.08.2021 № 149.

Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на беспрепятственные встречи с доверителем: вопросы теории и практики. Евразийская адвокатура. 2015. № 1 (14). С. 31-40.

Сахно Р. Окремі питання недопущення захисника у кримінальному провадженні як форми прояву порушення права на захист. Юридичний вісник. 2014. № 2. С. 172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_2_31

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2013 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-13. Ст. 88.

Положення про зразки бланків та технічних описів посвідчення адвоката України, службового посвідчення адвоката України - члена органу адвокатського самоврядування України, члена Комітету, посвідчення адвоката іноземної держави, помічника адвоката України, затверджене рішення РАУ від 23 квітня 2016 року № 119. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2016-04-23- polozhennya-119_5735a3e473333.pdf

Заборовський В.В., Бисага Ю.М., Булеца С.Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 650 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура