Адвокатура як інструмент реалізації основоположного права особи на професійну правову допомогу

Автор(и)

  • П.П. Бадзелюк здобувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.39

Ключові слова:

права особи, правова допомога, адвокат, гарантії, законодавство

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню питання реалізації основоположного права особи на професійну
правову допомогу крізь вектори впливу інституту адвокатури, ролі правозахисного інституту в механізмі
реалізації такого права та його місця в суспільному житті.
Ефективна система здійснення правосуддя передбачає не лише незалежну та неупереджену судову си-
стему, а й незалежну юридичну професію. Адвокати відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до
правосуддя. Вони сприяють взаємодії між фізичними та юридичними особами та судовою владою, надаючи
юридичні поради своїм клієнтам та представляючи їх перед судовими органами. Без допомоги адвоката пра-
во на справедливий судовий розгляд та право на ефективний засіб захисту були б безповоротно порушені.
Так, адвокатура в механізмі захисту прав і свобод особи та громадянина є одним із засобів самообме-
ження державної влади шляхом створення та активного функціонування незалежної правозахисної устано-
ви, яка є активним суб’єктом процесу реалізації основоположних прав громадян. Основна конституційна
функція держави полягає в реалізації та захисті прав і свобод людини та громадянина, а конституцій-
но-правовий статус адвокатської професії дозволяє їй активно забезпечувати права усього громадського
суспільства в цілому а не тільки окремо взятої особи. Ефективно реалізовувати правозахисну функцію
держави завдяки забезпеченню належної взаємодії у діяльності органів влади та громадянського суспіль-
ства, будучи при цьому активним учасником правоохоронного механізму та займаючи незалежне місце в
системі правосуддя.
Так, діяльність адвокатів є складним проявом інтересу як державного, так і суспільного. Адже саме через
адвокатську діяльність і завдяки їй правова держава реалізує можливість забезпечення прав та свобод своїх
громадян. Адвокатська діяльність, з одного боку, має конституційно визначений державний характер, а з
іншого боку, адвокати повинні бути максимально незалежними від держави з метою ефективного захисту
громадян та юридичних осіб від адміністративного свавілля. Отже, адвокатура виступає унікальним юри-
дичним явищем, яке виконує державну (публічно-правову) функцію, залишаючись при цьому незалежним,
недержавним самоврядним інститутом.

Посилання

Don Fleming. Legal aid and human rights. URL: https://www.researchgate.net/profile/Don-Fleming-2/publication/228928153_Legal_aid_and_human_rights/links/0046351c7cf885e3c4000000/Legal-aid-and-human-rights.pdf (дата звернення 23.08.2021 р.);

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016 р. № 28. Ст. 7;

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (Розділи 1-3): Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017 р. № 48. Ст. 5;

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013 р. № 27. Ст.1438;

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011 р. № 51. Ст. 2136;

Пояснювальна записка до Проекту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя). URL: http://w1.с1.rаdа.gоv.uа/pls/zwеb2/wеbprос34?іd=&pf3511=57209&pf35401=37330 (дата звернення 23.08.2021 р.);

Проміжний висновок N 803/2015 щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя від 24.07.2015 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU15062 (дата звернення 25.08.2021 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура