Розвиток законодавства, спрямованого на протидію рейдерству

Автор(и)

  • В.О. Коломійчук адвокат, здобувач Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.32

Ключові слова:

рейдерство, злочини у сфері господарської діяльності, кримінально-правова політика в сфері рейдерства, протиправне заволодіння майном підприємства

Анотація

Автором проведено аналіз розвитку законодавства, спрямованого на протидію рейдерству, зокрема того,
яке встановлює кримінальну за відповідальність за злочини, які охоплюються поняттям «рейдерство», а
саме: ст. 205-1, 206, 206-2 Кримінального кодексу України. Досліджено нормативне використання терміну
«рейдерство» у законодавстві України. Проаналізовано ознаки злочинів, які полягають у протиправному за-
хопленні суб’єктів господарювання. Досліджено історію явища рейдерства в Україні та виокремлено етапи
його поширення. Здійснено порівняння Кримінального кодексу України 1960 року та Кримінального кодек-
су України 2001 року у контексті «антирейдерських» статей. Детально проаналізовано кожну законодавчу
зміну ст. 205-1, 206, 206-2 Кримінального кодексу України. Додатково проаналізовано нововведення законів,
спрямованих на протидію рейдерству, а саме таких законів як: «Про внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо унеможливлення внесення
змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними до-
кументами» № 815-VIII від 24.11.2015, «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децен-
тралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань» № 835-VIII від 26.11.2015, «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від
06.02.2018 № 2275-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдер-
ству» від 05.12.2019 №340-ІХ.

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення 22.09.2021).

Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік: Постанова Кабінету Міністрів від 01.03.2007 № 316. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-2007-%D0%BF#Text (дата звернення 22.09.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству: Закон України від 05.12.2019 №340-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20#Text (дата звернення 22.09.2021).

Коломійчук В.О. Теоретичні підходи до визначення поняття "рейдерство". Юридичний бюлетень. Випуск 18. 2021. С. 176.

Титаренко С. С. Кримінальна відповідальність за протиправне захоплення суб’єктів господарювання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2018. 262 с.

Васильчишин О., Білоус І. Рейдерство як окремий вид організованої злочинної діяльності у фінансовій сфері. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 2. С. 216-222.

Грек Б.М., Грек Т.Б. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні. Адвокат. 2010. № 9. С. 29.

Шевчук І. В. Рейдерство та корпоративний шантаж (грінмейл) як загроза економічній безпеці України. Університетські наукові записки. 2017. № 2. С. 231-240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_2_24 (дата звернення 22.09.2021).

Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія [Текст] / [О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова, О.М.Заєць, Т.С. Гудіма, О.М. Кузьменко / за наук. ред. О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова]. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. 285 с.

Системний звіт Ради бізнес-омбудсмена. Боротьба з рейдерством: сучасний стан та рекомендації. 2017. 56 с. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/ii_2017_sytem_ua_digital.pdf (дата звернення 22.09.2021).

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України: Закон України 20.11.1996 № 530/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 22.09.2021).

Кримінальний кодекс України: Закон ВР УРСР від 28.12.1960 №2001-05. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed19960712#Text (дата звернення 22.09.2021).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення 22.09.2021).

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1775-14 (дата звернення 22.09.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17#Text (дата звернення 22.09.2021).

Кісілюк Е. М. Кримінально-правова основа протидії "рейдерству". Підприємництво, господарство і право. 2009. № 1. С. 111-114.

Гуторова Н. А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно- практическим комментарием. Х.: ООО "Одиссей", 2003. 256 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України № 642-VII від 10.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-18#Text (дата звернення 22.09.2021).

Дудоров O., Каменський, Д., Титаренко C. Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 1(93). С. 116-135.

Калмикова Є. В., Калмиков Д. О. Лікарський засіб від хвороби суспільства чи плацебо: встановлення кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Юридичний вісник України. 2014. № 14. С. 14-15.

Федулова І. М. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, 2019. 216 с.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств: Картка законопроекту. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45160 (дата звернення 22.09.2021).

Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними документами: Закон України від 24.11.2015 № 815-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-19#Text (дата звернення 22.09.2021).

Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України від 26.11.2015 № 835-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19#Text (дата звернення 22.09.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності: Закон України від 06.10.2016 № 1666-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1666-19#Text (дата звернення 22.09.2021).

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text (дата звернення 22.09.2021).

Кобець Р. Новий закон про ТОВ: порядок виходу учасника з товариства. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/novij-zakon-pro-tov-mozhlivosti-ta-riziki-339557/ (дата звернення 22.09.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству: Закон України від 05.12.2019 №340-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20 (дата звернення 22.09.2021).

Бойко М. Нові запобіжники в протидії рейдерству в розумінні антирейдерського Закону. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/192651_nov-zapobzhniki-v-protid-reyderstvu-v-rozumnn-antireyderskogo-zakonu (дата звернення 22.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право