Злочин домашнє насильство (ст.126-1 КК України): аналіз судової практики

Автор(и)

  • О.І. Зінсу аспірантка відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.31

Ключові слова:

суспільство, держава, державно-правова політика, домашнє насильство, сімейно-правовий статус, кримінальна відповідальність, злочин, кримінальне провадження, вирок

Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу судової практики злочину домашнє насильство. Актуальність теми зумовлена необхідністю розвитку України як сучасної правової демократичної держави та подальшого розширення правового регулювання у сфері запобігання, протидії домашньому насильству. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до мети, завдань, об'єкта й предмета дослідження. Методологічну основу складають філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання Теоретичним підґрунтям дослідження стали приписи нормативно-правових актів чинного законодавства України та наукові доробки вітчизняних вчених з проблематики домашнього насильства. З урахуванням специфіки та складності обраного предмета дослідження використано міждисциплінарний та комплексний підходи, які дозволили опрацювати та інтерпретувати результати емпіричного дослідження. Застосовано загальновизнані принципи наукового пізнання, зокрема, принцип детермінізму, принцип відповідності, принцип субсидіарності. Використані методи, прийоми, принципи дали можливість виявити, виокремити, розмежувати й пролонгувати співвідношення частини й цілого, одиничного і загального обраної вибірки, підкреслюючи при цьому діалектичну єдність і відмінність між властивостями, зв’язками та сторонами предмета дослідження. Емпіричну основу дослідження становить інформація, отримана в результаті аналізу матеріалів судової практики, а саме: актів застосування кримінального права (вироків суду), період ухвалення з 01.01.2020-по 01.01.2021р., рішення  яких розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

У процесі дослідження розкрито та  охарактеризовано правову природу,   поняття, правові наслідки та склад злочину статті 126-1. Домашнє насильство Кримінального Кодексу України. Підкреслено варіативність структурних одиниць кримінально-правової взаємодії злочинця-потерпілого із зазначенням сімейно-правового статусу учасників злочину домашнє насильство. Акцептовано увагу на фрагментах правової реальності та на певних орієнтаційних одиницях правомірної й неправомірної поведінки. Зазначено вплив генетичних та середовищних чинників на формування поведінки учасників глибинного конфлікту домашнє насильство. Приділено увагу вчиненню злочинів на ґрунті особистих неприязних стосунків.

Також за результатами інтерпретації даних вибірки виявлено, що значна кількість злочинів домашнє насильство була  вчинена кривдником (підозрюваний/обвинуваченим) у стані алкогольного сп'яніння чи під впливом вживання психоактивних речовин (алкогольних напоїв), що своєю чергою засвідчує проблематику співзалежних, адиктивних форм поведінки, порушення психоемоційного балансу. Таким чином, модульні взаємні зв'язки учасників глибинного конфлікту у сфері домашнього насильства, набуваючи форми злочинного діяння, детерміновані комплексом взаємопов'язаних, взаємозалежних чинників біологічного та соціального характерів. Зазначене дає підстави стверджувати про необхідність вдосконалення заходів профілактики та корекції девіантної поведінки в суспільстві.

На основі отриманих результатів сформовано висновки та рекомендації стосовно вдосконалення соціально-правового впливу у сфері запобігання, протидії домашньому насильству. З-поміж іншого доцільним є модернізація соціальної політики, формування, розвиток інституту «родини», «загальної сім'ї», а також розробка та впровадження цільових комплексних програм профілактики домашнього насильства, заходів правового виховання, структурованих відповідно до психологічного віку, ієрархії видів діяльності, новоутворень свідомості та особистості. Загальними умовами такого підходу є успішне засвоєння знань й умінь саморегуляції поведінки, а також формування мотиваційно-потребової сфери особистості правомірного спрямування.

Отримані результати можуть бути використані: у науково-дослідній роботі — для подальших досліджень юридичної, психологічної специфіки та структури домашнього насильства; у правотворчості — для вдосконалення нормативно-правового регулювання системи запобігання, протидії домашнього насильства; – правозастосовній діяльності — при реалізації державної політики у сфері запобігання, протидії домашньому насильству; у навчальному процесі — при підготовці лекцій, семінарів, практичних занять; у правопросвітницькій діяльності — для удосконалення модульних настанов соціально-правової поведінки особистості, спрямованих на підвищення рівня правосвідомості, правової культури; а також для всіх інших фахівців, які опікуються проблематикою домашнього насильства.

Посилання

Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. 24 Лютого 2021Уряд затвердив Державну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року. URL:https://www.msp.gov.ua › news › PrintVersion

А. І. Богатирьов, Кримінологічний погляд на проблему домашньої злочинності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(87), C.202-208. DOI: https://doi.org/10.33766/2524-0323.87.202-208

Ю.В. Аносова, А. Капур,М.М. Легенька, К.В Черепаха, Бороздіної К.А., Кривуляк А.О. Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі 2019р.-Рекомендовано до друку науково-методичною радою ГО «Ла Страда-Україна»,

протокол No 2 від 29.07.2020 р.- URL:https://www.dcaf.ch › publications › documents

Біленко П.С. Домашнє насильство як прояв кримінального насильства. Правовий часопис Донбасу. 2019. No 3(68). С. 95-102. DOI:https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-68-3-95-102 URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64

Ботнаренко І. Економічне насильство як форма домашнього насильства.-Розуміннямаскулінності та ґендерної рівності в секторі безпеки України тапредставлення результатів дослідження: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: Нац. акад. внутр. Справ. 2021 234с. С.43-47.

А.А.Вознюк Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики.-Форум права 2019,55(2). 6 14 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2635559.- URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64

Н. Довгань-Бочкова Домашнє насильство:аналіз об'єктивної сторони складу злочину. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66.С.187-197. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64

В.Іващенко Домашнє насильство: аналіз складу злочину. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 341 с С.200-203. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13904

Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування / за ред. Павлиш С.О. К.: Запоріжжя: Друкарський світ, 2010. 52 с. URL: http://gender.org.ua › 2010_opinion_poll_violence

Пчеліна О.В. Перспективність побудови методики розслідування домашнього насильства. Юридичний науковий електронний журнал № 4/2020 С.329-332 DOI: http://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/79. URL:http://www.lsej.org.ua › …

Степаненко О.В. Економічне домашнє насильство: питання кваліфікації. Сучасне право в епоху соціальних змін. Тернопіль: Вектор. 2021. С. 350–354 URL:https://dspace.nau.edu.ua › handle › NAU

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України). К.: Ваіте. 2019. 288 с.

Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001. 2341-III. : Офіційний вісник України 2001 р., № 21, стор. 1, стаття 920, код акта 18825/2001 URL:https://zakon.rada.gov.ua

Мінка Т. Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства : Національний юридический журнал: теория и практика.- Научно-практическое правовое издание Республики Молдова. №1 Том.1 2019 С.98-101 URL: http://jurnaluljuridic.in.ua › archive › part_1

Єдиний реєстр судових рішень. Справа № 409/1882/20.Номер провадження № 1 кп/409/234/20 Номер кримінального провадження в ЄРДР:12020135440000036 URL:https://reyestr.court.gov.ua

Єдиний реєстр судових рішень. Справа № 509/6720/19. Номер судового провадження: 1 кп/509/386/20.-Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019160380001900 URL:https://reyestr.court.gov.ua

Єдиний реєстр судових рішень. Справа № 401/2757/20.Номер судового провадження: 1-кп/401/354/20.Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020120270001416 URL:https://reyestr.court.gov.ua

Єдиний реєстр судових рішень. Справа № 451/264/20.Номер судового провадження № 1-кп/451/121/20.-Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020140280000030 URL:https://reyestr.court.gov.ua

Єдиний реєстр судових рішень. Справа № 226/2034/20.-Номер провадження №1-кп/226/292/2020.-Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020050490000677 URL:https://reyestr.court.gov.ua

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст.232.

Про пробацію : Закон України від 05.02.2015 № 160 VIII Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.93

Про затвердження Порядку складення досудової доповіді: Наказ Міністерства Юстиції України від 27.01.2017 № 200/5. Офіційний вісник України 2017 р., № 11, стор. 44, стаття 329, код акта 84831/2017.

Основи професійної діяльності персоналу органу пробації: Навчальний посібник для персоналу органу пробації /авт. кол.; за ред. Джеймса Седхема, Майкла Октігана. К. 2017 242с. URL:https://i-rc.org.ua › files › posibnyk-probaciy

Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства”:Указ Президента України від 21.09.2020р. №398/2020. Урядовий кур'єр № 185

Кримінально-процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012р. № 4651 VI. Голос України № 90-91.

Єдиний реєстр судових рішень. Справа № 523/11874/20 Номер судового провадження:1-кп/523/1244/20.-Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020160490002315 URL: https://reyestr.court.gov.ua

Єдиний реєстр судових рішень. Справа № 624/486/20 Номер судового провадження:1-кп/624/41/20 Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020220720000082.-URL: https://reyestr.court.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право