Окремі особливості кримінально-правових відносин у сфері прикордонної безпеки України

Автор(и)

  • О. Б. Ганьба доктор юридичних наук, заступник начальника кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.30

Ключові слова:

кримінально-правові відносини, сфера прикордонної безпеки України, регулятивні кримінальні правовідносини, охоронні кримінальні правовідносини, суб’єктний склад, суспільно небезпечне діяння, злочин, кримінальна відповідальність

Анотація

У статті визначаються окремі особливості кримінально-правових відносин у сфері прикордонної безпеки
України. Наголошується, що посилення існуючих і виникнення нових загроз у сфері національної безпеки
України, зокрема загострення певних проблем інтегрованого управління кордонами, зумовлює необхідність
подальшого переосмислення та удосконалення кримінально-правових відносин у сфері прикордонної без-
пеки держави.
Особливості зазначених правових відносин розглядаються нами крізь призму конкретних їх видів і нау-
кових підходів щодо їх характеристики.
Обґрунтовується, що з урахуванням специфіки сфери правового регулювання найвиразнішими є охорон-
ні кримінально-правові відносини – специфічні суспільні відносини, що виникають на основі норм кримі-
нального права між державою і особою, яка вчиняє конкретний злочин, що посягає на прикордонну безпеку
України та реалізується у формі кримінальної відповідальності або звільнення від кримінальної відпові-
дальності.
Підкреслюється, що винятковою особливістю досліджуваних правовідносин є їх суб’єктний склад, завдя-
ки якому яскравіше виокремлюються їх специфічні характеристики. Відповідно визначено перелік суб’єктів
як регулятивних, так і охоронних кримінально-правових відносин у сфері прикордонної безпеки України.
Залежно від суб’єкта вчинення запропоновано поділяти злочини на такі, що вчиняються військовослуж-
бовцями та працівниками Державної прикордонної служби України, а також інших органів сектору безпеки
і оборони; злочини, що скоюються сторонніми особами, протиправна діяльність яких пов’язана зі сферою
прикордонної безпеки держави. Порівняння зазначених груп злочинів, відображених у статистичних даних
про підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2018, 2019 і
2020 роки, наочно формує уяву про стан правопорядку та законності, рівень якості кримінально-правового
регулювання відносин у досліджуваній сфері, а також про стан захищеності державних і суспільних інтере-
сів України загалом.

Посилання

Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. 144 p.

Ганьба О. Б. Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретико-правові засади : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Івано-Франківськ, 2020. 552 с.

Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / Т. М. Анакіна та ін. ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 360 с.

Technical and Operational Strategy for European Integrated Border Management. Frontex, 2019. 90 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2123579d-f151-11e9-a32c-01aa75ed71a1.

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 687-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80.

Курилюк Ю. Б. Державний кордон і правопорядок (законодавство, теорія, практика) : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2020. 446 с.

Ніколаєнко Т. Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08. Ірпінь, 2019. 538 с.

Притула А. М. Теоретико-правові засади оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України : монографія. Одеса : Фенікс, 2019. 332 с.

Павлова Т. О. Класифікація суб’єктів охоронних кримінально-правових відносин. Правова держава. 2018. № 30. С. 167–173.

Gоліщук О. М. Диспозитивність і кримінально-правові відносини. Актуальні проблеми держави і права. 2013. Випуск 69. С. 229–237.

Берзін П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : у 3 т. Т. 1. : Загальні засади. Київ : ВД «Дакор», 2018. 404 с.

Чугуников І. І. Правовідносини та форми їх реалізації у кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2001. 23 с.

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навчальний посібник / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. 944 с.

Кропачев Н. М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. 262 с.

Мальцев В. В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприминительной деятельности. Санкт-Петербург : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 692 с.

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2010. 456 с.

Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования : автореф. дисс. … докт. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2011. 60 с.

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія. Київ : Атіка, 2004. 296 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13 Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Ляпунова Н. М., Митрофанов І. І. Потерпілий як суб’єкт кримінальних правовідносин. Юридична Україна. 2009. № 2. С. 87–92.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Про оголошення та введення в дію рішення колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 лютого 2020 року № 2 «Про підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у 2019 році та завдання на 2020 рік» : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 24 лютого 2020 року № 22.

Ганьба О. Б. Деякі особливості реалізації кримінально-правових відносин у сфері прикордонної безпеки України. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 48–51.

Про оголошення та введення в дію рішення колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 грудня 2020 року № 5 «Про підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у 2020 році та завдання на 2021 рік» : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 31 грудня 2020 року № 143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право