Адміністративне право – юридична основа публічного адміністрування

Автор(и)

  • М. М. Бліхар доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.48

Ключові слова:

адміністративне право, публічне адміністрування, правова норма, юридична основа, суспільна діяльність, суспільні відносини, громадянське суспільство, правова держава

Анотація

У статті обґрунтовано тезу про те, що адміністративне право виступає юридичною основою реалізації 

публічного адміністрування. Кожен суспільний інститут виконує певну функцію в державі, яка сприяє реа- лізації державної політики в окремій сфері суспільного життя задля досягнення загального блага – побудови  громадянського суспільства та правової держави на конкретній території. Не є винятком й інститут публіч- ного адміністрування як діяльність, спрямована на вирішення пріоритетних завдань та досягнення конкрет- них цілей для підвищення ефективності роботи державних органів та підприємств, установ чи організацій  на чітко визначеній території, оптимізації їх діяльності з огляду на сукупність зовнішніх та внутрішніх  факторів впливу. Як і будь-яка суспільна діяльність публічне адміністрування визначається нормами пра- ва, які врегульовують відносини у даній сфері та через які воно реалізується та виконує свої безпосередні  функції. З’ясовано, що публічне адміністрування реалізується через норми адміністративного права. Саме  норми адміністративного права можуть допомогти сформувати таку модель публічного адміністрування в  Україні, завдяки якій стане можливим гармонізувати відносити в системі «людина – держава» та забезпе- чити врахування інтересів обох сторін при здійсненні державної політики в усіх сферах життєдіяльності  суспільства. Доведено, що саме адміністративне право з його системою інститутів та правових норм має  стати тією платформою, на якій розвиватиметься публічне адміністрування в Україні. Відтак обґрунтовано,  що публічне адміністрування реалізується через норми адміністративного права, оскільки саме нормами ад- міністративного права регулюється діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій, тобто суб’єктів публічної адміністрації.

Посилання

Артеменко І. А. Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно- процесуального права. Форум права. 2017. № 5. С. 12–21. URL: https://forumprava.pp.ua/files/012-021-2017-53-.pdf

Біла В. Р. Правові форми публічного адміністрування в Україні: дисерт. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. н. зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (081 Право). Національний авіаційний університет, Київ, 2020. 44 с.

Безена І. М., Сиченко В. В., Рибкіна С. О. Механізми демократизації публічного управління і кар’єрний розвиток посадовців органів влади: регіональний аспект. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 50–57. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4127

Бугайчук К. Л. Публічне адміністрування в органах національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід. Форум права. 2017. № 5. С. 64–72. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3053/Publichne%20 administruvannia%20v%20orhanakh_%20Buhaichuk%20_2017.pdf?sequence=2&isA

Глосарій Програми розвитку ООН. URL: http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministration Glossary

Зіборєва О. Б. Поняття та ознаки публічного адміністрування. Науковий вісник Ужгородського національного

університету. Серія Право. 2021. № 64. С. 220–223.

Миколенко О. І. Поняття «державне управління» та «публічне адміністрування» в категоріальному апараті

адміністративного права. Правова держава. 2018. № 30. С. 101–107. URL: http://pd.onu.edu.ua/article/view/132859

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний

досвід: монографія ; за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха [та ін.]. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 606 с.

Таран Є. І. Співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування» та «публічне

управління» у трансформаційних процесах України. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2021. № 2. Том 31 (70). С. 33–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право