Правове регулювання туристичного збору: окремі проблеми

Автор(и)

  • О. Ю. Татаренко аспірант кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.27

Ключові слова:

місцевий збір, туристичний збір, правове регулювання

Анотація

Пошуки ефективних джерел наповнення місцевих бюджетів зумовлюють різноманітність місцевих податкових платежів.  Законодавець визначив туристичний збір, як місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Чи можна при наявності ознак належності та спрямування коштів визнати певний платіж “туристичним збором”? Стаття присвячена окремим проблемам правового регулювання туристичного збору в Україні. У статті зосереджено увагу на встановленні правового змісту й сутності туристичного збору, а також норм, що регулюють справляння цього податкового платежу. Розглянуто погляди науковців стосовно правового змісту туристичного збору. На підставі аналізу положень законодавства розкрито особливості й встановлено деякі недоліки правового регулювання справляння туристичного збору. З’ясовано, що закріплене в Податковому кодексі України визначення “туристичний збір” не дає можливості розкрити сутність і виокремити специфічні риси цього обов'язкового платежу. Туристичний збір не належить до податкових платежів, що підлягають обов’язковому встановленню органами місцевого самоврядування, прийняття рішення щодо цього платежу залежить від розсуду органу місцевого самоврядування. Обґрунтування встановлення туристичного збору має відповідати об’єктивним потребам певної територіально-адміністративної одиниці, а визначення кола платників цього податкового платежу — узгоджуватись із конституційними основами гарантування права власності. У статті наводиться перелік чинних норм, що регламентують справляння туристичного збору. Розкриваються особливості та критерії визначення передумов виникнення обов'язку зі сплати туристичного збору. Зазначається про необхідність визначення й формування понятійного апарату, що характеризує сутність туристичного збору та внесення зміни до Податкового кодексу України, які відображатимуть оновлену модель туристичного збору. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовчій діяльності, а також подальших наукових дослідженнях.

Посилання

Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. Москва: Статут, 2002. 555с.

Чуркин А. В. Понятие объекта налогообложения и проблемы его определения в законодательстве: дис. … канд. юрид. наук:12.00.12. Москва, 2002. 178с.

Химичева Н. И. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. Москва: ИНФА, 2012.752с.

Биржаков М. Б. Введение в ТУРИЗМ. Санкт-Петербург : Торговый дом “Герда”, 2000, 192 с. URL: http://library.asue.am/open/5919.pdf (дата останнього звернення 29.08.2021 р.).

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12. 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n140 (дата останнього звернення 29.08.2021 р.).

Калінічев А. А. Проблеми законодавчого регулювання справляння туристичного збору (у розрізі новел податкового кодексу України). Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. Т. 30 (69). № 4. URL: http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:YzLrxxQU5OkJ:www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/23.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата останнього звернення 29.08.2021 р.).

Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2006-%D0%BF#Text (дата останнього звернення 29.08.2021 р.).

Чвалюк А. М. Законодавчі неузгодженості при адмініструванні туристичного збору. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Вип. 2 (5). С .133–140.

Готич М. В. Впровадження у податкову практику туристичного збору. URL:http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2012/Economics/15_111510.doc.htm (дата останнього звернення 29.08.2021 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право