Адміністративні послуги в сфері застосовування законодавства про захист економічної конкуренції

Автор(и)

  • В.О. Кожевніков аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.25

Ключові слова:

адміністративні послуги, Антимонопольний комітет України, дозвіл на концентрацію

Анотація

В статті розглянуто питання адміністративних послуг, що надаються органами Антимонопольного комітету України та іншими органами публічної адміністрації в сфері застосовування законодавства про захист економічної конкуренції.

Визначено коло суб'єктів надання публічних послуг в сфері застосовування законодавства про захист економічної конкуренції до яких запропоновано віднести органи Антимонопольного комітету України, Кабінет Міністрів України та Міністерство економіки України.

Визначено перелік послуг, що надаються Антимонопольним комітетом України. До таких запропоновано віднести:

1) надання дозволу на концентрацію;

2) надання дозволу на узгодженні дії;

3) видача додаткових примірників завірених копій рішень з питань, передбачених частиною другою статті 34 Закону України "Про захист економічної конкуренції";

4) попередні висновки щодо кваліфікації дій (стаття 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції");

5) попередні висновки стосовно концентрації, узгоджених дій.

Запропоновано поширити положення Закону України "Про адміністративні послуги"  на сервісні послуги, що надаються органами Антимонопольного комітету України в частині, що не суперечить законодавству про захист економічної конкуренції. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання в частині уточнення суб'єктів звернення для отримання дозволу на концентрацію. Адміністративні послуги Антимонопольного комітету України – це визначена нормативно-правовими актами сервісна діяльність органів Антимонопольного комітету України  спрямована  на задоволення приватних потреб (інтересів) суб'єктів господарювання в сфері правовідносин, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції  (не пов'язаних із захистом їх законних прав та інтересів). Адміністративна послуга органів Антимонопольного комітету України надається виключно на підставі звернення відповідного суб'єкта господарювання. За результатами виконання адміністративної послуги Антимонопольним комітетом України суб'єкту звернення надається адміністративний акт (дозвіл) або документ.

Посилання

Проект Закону про особливості надання електронних публічних послуг (рестр. № 5495 від 14.05.2021) // офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71906 (дата звернення: 20.08.2021).

Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону про особливості надання електронних публічних послуг (рестр. № 5495 від 14.05.2021) // офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71906&pf35401=548539 (дата звернення: 20.08.2021).

Кириченко Ю. М. Щодо питання визначення адміністративних послуг органів місцевого самоврядування. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020. №2. С. 85–88.

Гончарова І. А. Адміністративно-правовий аспект процедури надання адміністративних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 " адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право". Запоріжжя, 2017. 16 с.

Проект Закону про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475 від 14.05.2020). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68834&pf35401=527236 (дата звернення: 20.08.2021).

Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання // офіційний веб-портал Верховної Ради України – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0238-02#Text (дата звернення: 20.08.2021).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади". URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/29277762 (дата звернення: 20.08.2021)..

Авер’янов В. Українське адміністративне право: черговий етап реформування. Українське адміністративне право. Актуальні проблеми реформування. Суми, 2000. С. 16-20.

Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". Одеса, 2006. 20 с.

Ліпенцев А., Жук Ю. Адміністартивні послуги в Ураїні: поняття і сутність. Ефективність державного управління. 2015. №42. С. 140–148.

Глинська Г. Я. Переваги та недоліки злиття та поглинання як стратегії розвитку підприємств. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2006. № 552. С. 24–28.

Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання // офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0238-02#Text (дата звернення: 20.08.2021)..

Радишевська О. Р. Європеїзація адміністративного права України: питання теорії та практики. : дис. докт. юр. наук : 12.00.07. Київ, 2021. 536 с.

Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text (дата звернення: 20.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право