Методи взаємодії державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами

Автор(и)

  • І.І. Байдюк аспірант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.21

Ключові слова:

взаємодія, прикордонна служба, правоохоронні органи, методи, адміністративні методи, організаційні методи, економічна методи

Анотація

Стаття присвячена визначенню поняття та методів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами. Розкрито зміст поняття «методи». Запропоновано під методами взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами розуміти сукупність засобів, що використовуються зазначеними суб’єктами в межах чинного законодавства для організації і підтримання взаємовідносин між ними з метою забезпечення прикордонної безпеки, запобігання контрабанді, незаконній міграції та транснаціональній злочинності. Розглянуто особливості таких адміністративних методів управління як регламентаційні, розпорядчі, нормативні. Зазначено, що регламентаційні методи мають місце у взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами. Визначено, що переконання як універсальний метод управління у взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами відсутній, а прикладом методу примусу є відповідальність за невиконання актів Адміністрації Державної прикордонної служби України. Виокремлено такі організаційні методи у взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами як планування, прогнозування, метод інформаційного забезпечення, метод вироблення рішень, методи організації виконання рішень й контролю за їх виконанням, методи інструктування та роботи з персоналом. Акцентовано увагу на економічних методах у взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами. Наведено результати опитування, що свідчать про проблеми у використанні методів правового регулювання, заборон, примусу, координації, контролю в управлінні діяльністю Державної прикордонної служби України, які впливають на ефективність її взаємодії з іншими правоохоронними органами і мають бути предметом окремого вивчення.

Посилання

Костюк Г.А. Полиция и население: методология взаимодействия. Москва: ЛУЧ, 1992. 189 с.

Шишолін П.А., Кукін І.В. Про застосування окремих методів державного управління у сфері інтегрованого управління кордонами. Наука і оборона. 2014. № 2. С. 12–15.

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: учебник. Москва: Проспект, 2010. 752 с.

Про затвердження Інструкції ро порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Національної поліції України під час виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0421-19#Text.

Негодченко О.В. Особливості організаційних форм діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення реалізації конституційних прав та свобод людини. Вісник Одеського юридичного інституту. 2003. № 1. С. 8–13.

Ляшук Р.М. Методи переконання та примусу в адміністративній діяльності правоохоронних органів. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 148–150.

Андрєєва О.Б. Форми та методи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції. Право і безпека. 2011. № 1 (38). С. 148–152.

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. Москва: Издательство БЕК, 1999. 368 с.

Ковалів М.В. Переконання та примус як загальні методи впливу в органах виконавчої влади. Науковий вісник ЛДУВС. 2015. № 1. С. 211–219.

Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Фоміцька Н.В. та ін. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Корженка,

Н.М. Мельтюхової. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 306 с.

Про затвердження Плану заходів на 2020−2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. №. 1409-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1409-2019-%D1%80#Text.

Андрощук О.С., Онищук С.В. Щодо питання прогнозування протиправної діяльності на ділянках відповідальності органів охорони державного кордону поза пунктами пропуску. Збірник наукових праць Національної академії ДПСУ. Серія: Військові та технічні науки. 2014. № 1 (61). С. 19−30.

Економічний аналіз: навч. посіб. / Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. та ін.; за ред. М. Г. Чумаченка. Київ: КНЕУ, 2001. 540 с.

Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент.; за заг. ред. В.В. Сокуренка. Харків, 2016. 408 с.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 23.04.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Орлів М.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-метод. матеріали; упоряд. Г.І. Бондаренко. Київ: НАДУ, 2013. 40 с.

Афанасьєв В.Г. Научное управление обществом. Москва: Политиздат, 1968. 384 с.

Про затвердження Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.10.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z 1391-15#Text.

Устенко А.О., Малинка О.Я. Глосарій із дисципліни «Сучасні моделі і технології менеджменту». Івано-Франківськ, 2018. 64 с.

Горбатюк П.М. Організація службової діяльності підрозділів кадрового забезпечення у Державні прикордонній службі України. Вісник Національної академії ДПСУ. 2019. №. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_ 2019_ 1_5.

Максимюк Ю.О. Методи управління персоналом Державної прикордонної служби України. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 17. С. 104−107.

Половніков В.В. Проблемні питання та шляхи удосконалення використання керівниками органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України методів управління. Вісник Національної академії ДПСУ. 2018. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_4_6

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право