Щодо гарантій захисту права поліцейського на грошове забезпечення

Автор(и)

  • Т. А. Масалова аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.20

Ключові слова:

поліцейський, держава, гарантії, грошове забезпечення, гідна винагорода

Анотація

У статті розглянуто питання стосовно гарантій захисту права поліцейського в Україні на грошове забезпечення, зокрема сформульовано визначення поняття «гарантії захисту права поліцейського на грошове забезпечення», визначено мету, завдання та функції досліджуваних гарантій, а також окреслено структуру основних гарантій захисту права поліцейського на грошове забезпечення. Так, гарантії захисту права поліцейських на грошове забезпечення розглянуто як сукупність правових і організаційно-правових засобів, способів та умов, за допомогою яких поліцейський та державні органи забезпечують реальне відновлення порушеного права на винагороду.

Зроблено висновок, що на сьогоднішній день гарантії захисту права поліцейського на грошове забезпечення є спеціальним виявом гарантій захисту права працівника на винагороду. Ця позиція дозволяє дійти таких висновків: (1) поширення на поліцейського трудо-правових та інших гарантій захисту трудових прав працівників сприяє розширенню комплексу людиноцентристських засад, що наявні в трудовому праві, на розглядувану сферу. Вказане не дозволяє державі піддавати поліцейських трудовій експлуатації, що принижує їх людську гідність, а також зобов’язує належним чином забезпечувати та захищати право цих службовців на гідну винагороду за їх роботу; (2) оскільки реальне існування гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні ще досить далеке від належного, не в достатній мірі досконалими є й гарантії захисту права поліцейського на грошове забезпечення. Між тим, слід мати на увазі, що важливість роботи поліцейських, а також забезпечення високого рівня соціальної безпеки цих службовців обумовило створення та функціонування правового механізму захисту права поліцейських на гідну винагороду, метою якого є створення та підтримання на належному рівні оптимальних інституційно-організаційних та інших умов, за яких поліцейський може підтвердити та захистити право на грошове забезпечення всіма доступними для нього засобами і способами, що не ставлять під загрозу стан національної безпеки держави.

Посилання

Янушкевич О. І. До питання юридичних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків. Право та інновації. 2020. № 4(32). С. 26-31

Наливайко О. І. Теоретико-правові проблеми захисту прав людини: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Київ, 2002. 178 c.

Жернаков В. В. Реалізація соціально-економічних прав людини у законодавстві про працю України. Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи: матеріали наук.-практ. конф.(м. Запоріжжя, 25-26 черв. 2004 р.) / за заг. ред. В. С. Венедиктова. Харків: Вид-во НУВС, 2004. С. 51.

Витрук Н. В. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны советских граждан. Правоведение. 1964. № 4. С. 32-37.

Пижова М. О. Щодо класифікації юридичних гарантій реалізації прав на справедливу оплату праці. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2020. № 2(40). С. 127–133.

Арсентьєва О. С. Реалізація інтересів працівників в рамках системи соціального партнерства на етапі реформування трудового права України. Форум права. 2010. № 2. С. 15–19.

Марушева О. А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2013. 202 с.

Панченко М. В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2019. 455 с.

Соколова О. А. Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Сєвєродонецьк, 2017. 221 с.

Гуренко М. М. Розвиток політико-правової думки про гарантії прав і свобод людини та громадянина: моногр. Київ: Логос, 2002. 252 с.

Магновський І. Й. Юридичні гарантії – правові засоби максимального здійснення прав і свобод особистості. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2002. № 3. С. 45–53.

Кохан Н. В. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Одеса, 2008. 20 c.

Одовічена Я. А. Гарантії у сфері зайнятості. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 128–132.

Яцкевич І. І. Поняття та ознаки юридичних гарантій у трудовому праві України. Публічне право. 2014. № 3 (15). С. 137–144

Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). Харків: Право, 1997. 64 с.

Сопілко І. М. Питання класифікації гарантій прав і свобод людини і громадянина. URL: http://er.nau.edu.ua/ handle/NAU/1232

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення