Нотаріальні процесуальні правовідносини в системі інших правовідносин: проблеми співвідношення

Автор(и)

  • О.О. Крижевська кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.15

Ключові слова:

правовідносини, нотаріальний процес, нотаріальні процесуальні правовідносини, реєстраційні правовідносини, фіскальні правовідносини, суб’єкт нотаріальних процесуальних правовідносин, нотаріальна діяльність, нотаріус

Анотація

Стаття присвячена дослідженню нотаріальних процесуальних правовідносин в системі інших правовідносин. Автор ставить собі за мету дослідити те коло відносин, які опосередковують нотаріальні процесуальні правовідносини, та прослідкувати взаємозв’язок цих правовідносин, їх співвідношення між собою, з метою належного розуміння правової природи нотаріальних процесуальних правовідносин.

За результатами дослідження виявлено, що при вчиненні нотаріусами нотаріальних дій може виникати низка інших, окрім нотаріальних процесуальних правовідносин, деякі з яких зовні досить схожі до нотаріальних процесуальних правовідносин та інколи помилково можуть бути сприйняті за останні.

Зроблено висновок про те, що нотаріальні процесуальні правовідносини не можна розуміти матеріальними та процесуальними одночасно. Нотаріальні процесуальні правовідносини не є комплексними (матеріальними та процесуальними) через те, що, начебто, мають у своєму змісті таку складову як відносини нотаріуса з клієнтом, що безпосередньо стосуються вчинюваної нотаріальної дії. Підстав вважати реєстраційні правовідносини нотаріальними процесуальними немає. Реєстраційні правовідносини вплітаються у нотаріальні процесуальні, накладаються одні на інші. Участь у цих правовідносинах фактично беруть ті ж самі суб’єкти, що і в нотаріальному процесі. Однак, не дивлячись на це, маємо не чіткі послідовні дві процедури (нотаріальну процесуальну та реєстраційну), що слідують одна за одною, а дві паралельні процедури.

Примірне положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затверджене наказом Міністерства юстиції України № 3/5 від 04.01.1998 р., не відповідає термінології чинного законодавства та повинне бути приведене у відповідність до діючого законодавства.

Фіскальні правовідносини, що виникають при вчиненні нотаріусом нотаріальної дії, не є за своєю природою нотаріальними процесуальними правовідносинами. Ці правовідносини є самостійними, що існують як поряд з нотаріальними процесуальними, так і з іншими нотаріальними правовідносинами, що виникають за участі нотаріуса.

Посилання

Лихолат И. П. Нотариальные правоотношения: понятие, характеристика и особенности. Вісник Академії нотаріату України : збірник наукових статей. Київ, 2013. № 1. С. 17-22.

Юридическая процессуальная форма: теория и практика : монография / под общ. ред.: П. Е. Недбайло, В. М. Горшенев. М. : Юрид. лит., 1976. 280 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні: Теорія і практика. К. : А.С.К., 2001. 976 с.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Там само. С. 15.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Там само. С. 12.

Снідевич О.С. Ноторіальний акт: поняття й ознаки. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 2. С. 68-71.

Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. К.: Істина, 2002. 320 с.

Василина Н.В. Правовідносини в нотаріальному процесі // Закарпатські правові читання: мат. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (29-30 квітня 2010 року, м. Ужгород) : у 2-х томах / ред.кол.: Ф.Г. Ващук, Ю.Л. Бошицький, В.В. Росул, М.М. Полюжин, П.А. Трачук, Х.М. Олексик, В.М. Попович, Г.Г. Динис, М.В. Савчин, А.М. Ухаль, О.М. Ващук, П.П. Черевко, Ю.Ю. Бортейчук, В.Б. Дацюк. Ужгород : ЗакДУ, 2010. Т. 2. С.33–35.

Баранкова В.В. Процесуальні особливості справ щодо відшкодування шкоди, заподіяної нотаріуса. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №4. С.42-47. URL:http://www.lsej.org.ua/4_2020/10.pdf.

Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса. Університетські наукові записки. 2009. № 1. С. 71-75.

Бондар І.В. Особисті немайнові правовідносини: нотаріат, суд, виконавче провадження: монографія. К. : Алерта, 2019. 366 с.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 № 834-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/834-19#n459.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 № 835-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19#n909.

Сигидин В.М. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нотаріусами України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2018. 244 с.

Колесников М.О. Особливості процедури надання адміністративних послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 14 (1). С. 103-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(1)__31.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка. Том 8, 1977. Стор. 484-485.

Захандревич О.М. Нотаріус – спеціальний суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 12. С. 28-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_12_7.

Панченко І.С. Алгоритм дій нотаріуса стосовно посвідчення договору відчуження нерухомого майна та реєстрації права власності на нього: проблемні аспекти. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: збір. матер. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 1-2 березня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 54-57.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 № 400/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80.

Лихолат И.П. Нотариальные правоотношения: понятие, характеристика и особенности. Вісник Академії нотаріату України : збірник наукових статей. Київ, 2013. № 1. С. 17-22.

Сергеєв С.О. Правовий статус суб’єктів фіскальних правовідносин. Форум права. 2007. № 2. С.185-188. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07ssosfp.pdf.

Перепелиця М.О. Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2001. 181 с.

Рєзнікова В.В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 90. С. 10-15.

Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. Право та інновації. 2017. № 2. С. 38-45.

Загородній А.Г., Коваль З.О. Посередництво та винагорода за посередницькі послуги. Проблеми економіки та управління. 2003. № 484. С. 72–79.

Насипайко Д.С., Самсонова К.В. Податковий контроль в Україні : особливості та шляхи вдосконалення. Наукові записки : зб. наук. пр. Кіровоград : КНТУ, 2012. Вип. 12, ч. 1. С. 80-83.

Заболотнікова В.С., Соломатіна О.В. Податковий контроль як невід’ємний інструмент державної податкової служби. Вісник Запорізького національного університету. 2010. №3 (7). С. 129-133.

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру» №3/5 від 04.01.98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-98/conv.

Німак М. Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. 2020. Том 7.№ 1. С. 160–166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право