Види конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні та в Європейському Союзі

Автор(и)

  • С.М. Греца кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.8

Ключові слова:

обов’язки людини, обов’язки громадянина держави, обов’язки громадянина ЄС, класифікація обов’язків людини і громадянина

Анотація

Статтю присвячено дослідженню кола обов’язків людини і громадянина в Україні та Європейському Союзі, формуванню підходу щодо їх класифікації. Виявлено таке коло обов’язків людини в ЄС: дотримання рівноправності між жінками та чоловіками щодо оплати праці; недискримінація; повага людської гідності; отримання обов'язкової освіти; завершення обов'язкової шкільної освіти. Виявлено таке коло обов’язкві громадянина ЄС: відслужити військову службу стосовно однієї із держав-учасниць ЄС; перебувати на обліку як військовозобов'язані  запасу в одній з держав-членів ЄС. Встановлено таке коло обов’язків людини в України (неухильно додержуватися Конституції України та законів України; не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; обов'язки у шлюбі та сім'ї; батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття; повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків; здобути повну загальну середню освіту; не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині; відшкодовувати завдані збитки; сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом) та коло обов’язків громадянина України (захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України; шанування державних символів України).

За таким критеріями обов’язки людини і громадянина класифіковано на такі групи: критерієм «суб’єкт»: 1) обов’язки людини; 2) обов’язки громадянина; за критерієм «форма реалізації»: 1) індивідуальні; 2) колективні; за критерієм «зміст»: 1) економічні; 2) соціальні; 3) культурні; 4) політичні; 5) інші; за критерієм «джерело» закріплення: 1) закріплені в установчих договорах ЄС; 2) закріплені в міжнародних (додаткових) угодах ЄС з міжнародними організаціями та іншими країнами; 3) закріплені в регламентах, директивах, рекомендаціях; висновках; 4) міститься в рішенні Суду ЄС, висновках Суду ЄС; 5) міститься в національному законодавстві держав-учасниць ЄС, третіх країн; 6) за критерієм кола суб’єктів, по відношенню до яких їх закріплено: 1) по відношенню до інших людей; 2) по відношенню до світової спільноти; 3) по відношенню до майбутніх поколінь.

Посилання

Дешко Л.Н. Становление принципа защиты прав человека в Европейских Сообществах и Европейском Союзе. Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2012. №1(25). С. 135-139.

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п#Text.

Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. Посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 556 c.

Федоренко В.Л. Конституційне право: підручник. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. 616 с.

Deshko L. Restitutio in integrum: підходи Європейського суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2018. №5. С. 365-368.

Ezer T., Deshko L., Clark N. G. et al. Promoting public health through clinical legal education: Initiatives in South Africa, Thailand, and Ukraine. Human Rights Brief. 2010. №17/27. P. 32. URL: http://www.wcl.american.edu/ hrbrief/17/2ezer.pdf.

Deshko L. M., Bysaga Y.M., Zaborovskyy V.V. Protection of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the field of health care. Georgian Medical News. 2019. №9 (294). Р. 165-171.

Deshko L. Patenting of medicinal products: the experience of implementation of the flexible provisions of the TRIPS-plus Agreement by foreign countries and the fundamental patent reform in Ukraine. Georgian Medical News. 2018. №9. Р. 161-164.

Петров Р.А. Право Європейського Союзу: навчальний посібник / Р.А. Петров. 2-ге вид. К., «Істина», 2009. 376 с.

Deshko L. The subjective legal right structure to apply to the international judicial institutions or to the relevant bodies international organizations. Права человека: теория, история, практика : сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации прав человека / под общ. ред. Е.М. Павленко. Волгоград : Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. 252 с.

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Договір про функціонування ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.

Хартія основних прав Європейського Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text.

Європейська конвенція про громадянство. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004#Text.

Волков В.Д. Медичне право України: практикум. Донецьк : Сучасний друк, 2010. 249 с.

Дешко Л. Державне регулювання ціноутворення на лікарські засоби в країнах Європейського Співтовариства та інших країнах. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 5. С. 113–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право