Реформування конституційного судочинства в Україні

Автор(и)

  • І.В. Вольська аспірантка кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.7

Ключові слова:

конституційне судочинство, Конституційний Суд України, реформування, стратегія

Анотація

Ця стаття присвячена реформуванню конституційного судочинства, яке передбачено Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки. Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України, законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Незалежне та неупереджене конституційне судочинство є запорукою сталого розвитку суспільства і держави, гарантією додержання прав і свобод людини та громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави, зростання добробуту та якості життя, створення ефективного і справедливого вирішення правових спорів на засадах верховенства права.

Проаналізовано, наскільки зміниться порядок добору суддів Конституційного Суду України та його правового статусу. Результатом реалізації Стратегії має стати ефективне конституційне судочинство, яке забезпечить справедливий розгляд справ Конституційним Судом України, ухвалення ним обґрунтованих рішень і висновків. Судді Конституційного Суду України мають бути доброчесними правниками із визнаним рівнем професійної компетентності та мати високі моральні якості, залишаючись вільними від будь-якого політичного впливу та підзвітними лише суспільству.

Держава повинна забезпечувати незалежність і недоторканність суддів Конституційного Суду України, у тому числі шляхом достатнього фінансування та створення належних умов для діяльності Конституційного Суду України.

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про Конституційний Суд України». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.376 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text

Указ Президента України №231/2021 «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки» URL: https://www.president.gov.ua/documents/2312021-39137

Калиновський Б. Конституційна реформа: теоретичні й практичні аспекти. Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи: зб. матеріалів Другої міжнародної науковопрактичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 16 жовтня 2020 р.) / Упоряд. І. Д. Софінської. – Львів: Каменяр, 2020. – 278 с. С.123

Стецюк Н. Стан та песпективи удосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України. Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи: зб. матеріалів учасників Третьої міжнарод. наук.- практич. конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 24 червня 2021 р.). Упоряд. І. Д. Софінської. – Львів: Каменяр, 2021. – 318 с. С. 135

Щербанюк О.В. Стратегія реформування конституційного судочинства в сучасних умовах. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22 червня 2021 р. С. 190-195.

Щербанюк О.В. Проблема виконання актів Конституційного Суду. Виконавче провадження: теорія та практика: монографія. За заг. ред. Р.Ф. Ханової, С.О. Кравцова. - Харків: Право, 2021. - 672 с. С.45

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про Рахункову палату", офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України "Про Конституційний Суд України" стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України(справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000

Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право