Правовий простір держави: конституційно-правовий аспект

Автор(и)

  • Д.М. Бєлов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ukraine
  • М.В. Громовчук кандидат юридичних наук, доцент, кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.5

Ключові слова:

простір, правовий простір, конституційне право, конституційно-правова реформа, реформування конституційного ладу

Анотація

В статті розглянуто особливості категорії “правовий простір”. Автор наводить думки вчених що займалися дослідженням цього правового поняття. Прив’язуючи категорію “правовий простір” до конституційного права робиться висновок про простір як конституційно-правову категорію.

Вказується, розвиток та ствердження власного шляху і місця України у геополітичному оточенні, її включення до європейських та світових інтеграційних процесів нерозривно пов'язані з організацією нормотворчої та правозастосовчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, яка б відповідала сучасним тенденціям правового розвитку та міжнародним стандартам у цій сфері. Нові тенденції у конституційно-правовому будівництві країни, становлення інститутів громадянського суспільства, оптимізація та реформування системи державного управління зумовлюють нові умови реалізації державної влади, неодмінною умовою ефективної діяльності якої виступає єдність правового простору.

Встановлено, правовий простір як конституційно-правова категорія – це специфічна функціональна категорія науки конституційного права, що відображає закріплені в Основному Законі держави певні просторові межі виникнення та розвитку будь-якої конституційно-правової дії, самого конституційного процесу, конституційної норми, стану чи події. Отже, простір являє собою просторові межі, встановлені Конституцією, що можуть переборювати себе і бути замінені на більш прогресивні в рамках здійснення конституційно-правової реформи. Вони також одночасно утворюють певний певну межу, за яким починають розвиватися конституційні правовідносини.

Посилання

Кіріченко Н.С. Конституційно-правовий механізм забезпечення єдності правового простору. Дис. канд. юрид. наук зі спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2016. 225 с.

Подорожна Т. Проблеми оновлення Конституції України та національного законодавства в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Віче. №6, березень 2015. С. 12-14.

Мельничук О.С. Міський правовий простір: від метафори до поняття. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 67. С. 139-147.

Зинков Е.Г. Термин «пространство» в теории права URL: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=26&art=3119.

Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Пер. с фр. М., 2000. 898 с.

Вениаминов Я. Идеологические основы обеспечения единого правового пространства. Вестник ДГУ. 2013. №2. C. 7-9.

Южакова Т.Л. Региональное правовое пространство: теоретико-правовой аспект: дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар: КГУ, 2007. 200 с.

Козюк М.Н. Правовое пространство и правовые коммуникации. Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 21-26.

Ганцева Л.М. Правовое пространство: социально-философский анализ (на примере Российской Федерации): Дис. ... канд. филос. наук. Уфа, 2001. С. 23, 58.

Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под ред. В.И. Даниленко. М., 2000. С. 250 - 260.

Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. М., 2000. 317 с.

Ганцева Л.М. Правовое пространство: социально-философский анализ (на примере Российской Федерации): Дис. ... канд. филос. наук. Уфа, 2001. 210 с.

Керимов Д.А. Конституция СССР и развитие политико-правовой теории. М., 1979. 411 с.

Суханов В.В. Правовое пространство и его формы: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 30.

Бєлов Д.М. Конституційний лад як категорія конституціоналізму. «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 19-20 лютого 2016 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. с. 44-49.

Бєлов Д.М. Парадигмальні основи сучасного конституційного ладу України: окремі теоретичні питання. «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. 236 с.

Конституційне право України: підручник. 7-е видання перероблене та доповнене / [Під заг. ред. проф. Ю.М. Бисаги та проф. Д.М. Бєлова]. Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2016. 476 с.;

Бєлов Д.М., Сестренікова О., Принципи правової держави: конституційно-правовий вимір. Конституційно-правові аналітичні студії. №1. 2016 р. С. 26-34.

Громовчук М.В., Палінчак М.М., Правове регулювання державно-церковних відносин на Закарпатті та в східній Словаччині: історико-правові засади. Гарантії прав людини: проблеми правового забезпечення та шляхи їх вирішення: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Травневий з’їзд молодих правознавців» м. Ужгород 16-18 травня 2014 р. С. 21-26.

Громовчук М.В., Коопераційна модель державно-церковних відносин (на прикладі Словацької Республіки). Visegrad Journal on Human Rights: Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. 2016. № 21. С. 39-45.

Бєлов Д., Жежіхова М. Правовий простір держави: конституційно-правові засади. Науковий вісник УжНУ. Серія “Право”. 2017. Випуск 44. С. 31-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право