Прикладні аспекти врахування принципу верховенства права у системному аналізі та моделюванні системи держави Україна

Автор(и)

  • В.Ф. Оболенцев кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.2

Ключові слова:

верховенство права, система держави Україна, системний підхід

Анотація

Верховенство права є фундаментальним принципом правової сфери, ствердження якого у  державних інституціях демократичних країн стало визначним досягненням людства.

Верховенство права – це панування права в суспільстві, що передбачає його різноаспектне втілення у нормотворчу та правозастосовчу діяльність. Відповідно до цієї  концепції право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори (норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством). Всі ці елементи права об’єднуються ідеєю справедливості, яка значною мірою реалізована в Конституції України.

Втім, до цього часу цей принцип ще не отримав належного нормативного закріплення та офіційного тлумачення, а дискуссії щодо нього тривають.

Мета статті – встановити особливості реалізації принципу верховенства права на сучасному етапі. Завдання статті – дослідити особливості реалізації  принципу верховенства права при застосуванні у правовій сфері інформаційно-аналітичних технологій системотехніки.

            У статті відповідно до досвіду використання інформаційно-аналітичних технологій у правовій сфері окреслюються особливості реалізації принципу верховенства права у системному аналізі та моделюванні системи держави Україна. Принцип верховенства права має враховуватися у такому моделюванні як «керуюча обставина», відповідно до якої відбувається функціонування системи держави Україна.

Наші напрацювання дають підстави стверджувати, що інформаційно-аналітичні технології системотехніки є перспективним методологічним підґрунтям  досліджень у сфері державного будівництва. Принцип верховенства права є наріжним каменем розбудови правової демократичної держави Україна. При тому має місце тенденція відходу науковців від ототожнення принципу верховенства права з верховенством формальних правових приписів.

Посилання

Хаустова М. Г. Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України в умовах модернізації. Права людини і демократія : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. м. Харків, 15 трав. 2018 р. Харків, 2018. С. 40–45. https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14953

Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи. Право України. 2010. № 3 . С. 6-18. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/cdownload/pravoukr/pravoukr_2010_3/ C. 11.

Рабінович П. Верховенство права як соціальний феномен. Право України. 2010. № 3 . С. 19-23. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/cdownload/pravoukr/pravoukr_2010_3/

Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози. Право України. 2010. № 3 . С. 44-51. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/cdownload/pravoukr/pravoukr_2010_3/

Головатий С. П. Верховенство права: ідея, доктрина, принцип. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук. К., 2009. 44 с.

Петришин О. Верховенство права в системі регулювання суспільних відносин. Право України. 2010. № 3 . С. 24-35. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/cdownload/pravoukr/pravoukr_2010_3/

Конституційний суд України https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/34-verhovenstvo-prava

Оболенцев В. Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України : монографія. Харків : Право, 2018. 98 с.

Лямець В. І. Системний аналіз. Вступний курс / 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : ХНУРЕ, 2004. 408 с.

Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К. П. Вла¬сова. Харьков : Гуманит. Центр, 2002. 256 с.

Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу: навч. посіб. / 2-ге вид. Харків : ФОП Тимченко, 2005. 291 с.

Оболенцев В. Ф., Гуца О.М., Єрьоменко В.В. Досвід цифрового моделювання системи Конституції України у нотації IDEF0. Теорія і практика правознавства. 2020. Вип. 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2020_2_4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень